Inleiding

    In deze paragraaf wordt per programma de aansluiting gemaakt tussen de vorig jaar door de Raad vastgestelde begroting 2015-2018 en de voorliggende Programmabegroting 2016-2019. De belangrijkste nieuwe financiële wijzigingen worden per programma toegelicht. In het totaal van de baten en de lasten zijn per programma ook de nieuwe ontwikkelingen (oplossingen) meegenomen. Voor zover de financiële ontwikkelingen het gevolg zijn van investeringen wordt dit niet in dit hoofdstuk, maar centraal in bijlage II toegelicht.