12 Algemene middelen

    Inleiding

    Dit programma is geen inhoudelijk beleidsprogramma maar vanuit het Besluit Begroting en Verantwoording is het onderdeel algemene (dekkings)middelen een verplicht begrotingsonderdeel. In dit deel worden onder andere de belangrijkste inkomstenbronnen van de gemeente verantwoord. Ten dele staat deze informatie ook bij de paragrafen.

    Wat willen we bereiken?

    Strategische doelstelling

    Strategische doelen
    Het hebben van een gezonden financiële huishouding voor de gemeente

    Tactische doelen

    Tactische doelen

    • Materieel en structureel sluitende (meerjaren)begroting
    • Het beschikbaar hebben van voldoende middelen (weerstandscapaciteit) voor het opvangen van de geïdentificeerde risico's, waarbij de risicobereidheid is: "Venlo is geen risicomijdende gemeente"
    • De (meerjaren)begroting is voldoende wendbaar om tijdig te kunnen anticiperen op nieuwe ontwikkelingen
    • De schuldpositie van de gemeente bevindt zich op een acceptabel niveau

    De strategische doelstelling van dit programma is “het hebben van een gezonde financiële huishouding voor de gemeente”. Deze strategische doelstelling beslaat de gehele concernbegroting, in dit programma wordt dit expliciet verwoord en zichtbaar gemaakt.

    Ambities Coalitieprogramma Venlo 2014 - 2018

    Uit het Coalitieprogramma Venlo 2014 – 2018, “Verbinden vanuit Vertrouwen en Verantwoordelijkheid” worden de volgende relevante ambities aangegeven:

    • Er komt geen invulling van nieuwe ambities totdat zeker is dat de beoogde besparingsdoelen uit het coalitieprogramma ook gehaald worden;
    • Het woonlastenprincipe wordt losgelaten.
    • De ambitie om vaker en beter verantwoording naar de samenleving af te leggen over de keuzes die  vanuit het dagelijks bestuur worden gemaakt.
    • De ambitie om los te laten en vertrouwen op de ander zal, daar waar mogelijk, onderdeel zijn van de afwegingen voor aanpassing van het financieel beleid, interne (spel)regels en procedures;
    • Er wordt sterk ingezet op versterking van de lobby voor derde geldstromen en het concreet binnenhalen van deze derde geldstromen

    Wat gaan we daarvoor doen?

    In 2015 heeft de provincie Limburg het financieel verdiepingsonderzoek 2015 - 2018 uitgevoerd. De provincie Limburg heeft als het ware een foto gemaakt van de financiële positie en financiële functie. Op basis van dit rapport hebben Gedeputeerde Staten van Limburg een uitspraak gedaan over de toezichtsvorm voor vier jaar (2015 - 2018). De provincie heeft geconcludeerd dat de gemeente Venlo aan de voorwaarden van meerjarig repressief toezicht voldoet (standaard toezichtskader). Dit betekent dat de periode tot en met het begrotingsjaar 2018 toezichtsarm zal zijn.  

    De provincie heeft hier de voorwaarde aan verbonden dat de gemeente aangeeft   op welke wijze de integrale weerstandscapaciteit uiterlijk aan het einde van de meerjarenraming 2016 - 2018 weer op het door de raad gewenste niveau komt (1,o).  

    In 2016 zal  de implementatie van de wet vennootschapsbelasting voor overheidsbedrijven verder worden vormgegeven en worden de wijzigingen voortvloeiende uit de vernieuwing van het Besluit Begroting en Verantwoording  uitgevoerd. De vernieuwing zal onder andere gevolgen hebben voor wat betreft de (stuur)informatievoorziening

    Materieel en structureel sluitende (meerjaren)begroting

    • Realiseren van de vastgestelde taak- c.q. bezuinigingstaakstellingen in alle programma’s van de begroting;
    • Specifieke rijksbezuinigingen worden doorgezet naar de doelgroep of gemeenschap, er vindt in principe geen ‘reparatie’ plaats uit de algemene middelen;
    • Specifiek toe te rekenen bezuinigingen en efficiencykortingen welke concreet het gevolg zijn van taakmutaties worden financieel doorvertaald ten laste van de beleidsposten in de begroting. Indien het Rijk bezuinigingen en efficiencykortingen terugdraait dan worden deze ‘teruggegeven’ aan het betreffende beleidsterrein;
    • Toepassing van de regels budgetdiscipline zoals vastgesteld door de gemeenteraad;
    • Verdere implementatie van het proces verwerving derde geldstromen

    Het beschikbaar hebben van voldoende middelen (weerstandscapaciteit) voor het opvangen van de geïdentificeerde risico’s, waarbij de risicobereidheid is: “Venlo is geen risicomijdende gemeente”

    • Monitoren van de bestaande risico’s en identificeren van nieuwe risico’s;
    • Toetsing van de effectiviteit van de genomen risicostrategie en bijstellen hiervan;
    • Het concreet (stapsgewijs) aanvullen van de weerstandscapaciteit indien de (meerjarige) weerstandsratio onder de 1,0 komt;
    • Het jaarlijks in de begroting opnemen van de post onvoorzien van € 0,5 miljoen en separaat inzichtelijk maken van de kosten die hieruit betaald worden;
    • Actualisering en implemenatie van de nota weerstandsvermogen en risicobeheersing.

    De (meerjaren)begroting is voldoende wendbaar om tijdig te kunnen anticiperen op nieuwe ontwikkelingen

    • Voor de beoordeling van de wendbaarheid van de begroting wordt onderscheid gemaakt tussen structurele en incidentele lasten en baten. Bij incidentele lasten of baten gaat het om eenmalige zaken die zich gedurende maximaal drie jaar voor doen. Voorbeelden van structurele baten zijn de algemene uitkering en eigen belastinginkomsten.Bij structurele lasten zijn dat bijvoorbeeld de personeelslasten, kapitaallasten en bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen.  Een begroting waarvan de structurele baten hoger zijn dan de structurele lasten is wendbaarder dan een begroting waarbij structurele baten en lasten in evenwicht zijn. De mate van deze wendbaarheid wordt standaard opgenomen in de begroting en de jaarrekening.     

    De schuldpositie van de gemeente bevindt zich op een acceptabel niveau

    • Het eerst aanwenden van de (interne) beschikbare financieringsmiddelen voordat nieuwe leningen worden aangetrokken;
    • Niet overschrijden van het kapitaallastenplafond;
    • Het behoudend verstrekken van leningen en garanties aan derden. Er wordt een beleidskader 'verstrekken van leningen en garanties' opgesteld en geïmplementeerd;
    • Het voeren van een actief liquiditeitenbeheer en uitvoeren van liquiditeitenprognoses;
    • Actualisatie en implementatie van het investeringsbeleid;

    Indicatoren

    Indicator JR 2014 2016 2017 2018 2019
    Provinciaal toezicht (meerjarig repressief) 1 1 1 1 1
    Wij streven jaarlijks naar repressief toezicht (het standaard toezicht) van de provinciaal toezichthouder. Dit wordt aangeduid met de waarde 1,00 (preventief toezicht heeft de waarde 0,00).

    Wat mag het kosten?

    Middelen programmma L/B 2015 2016 2017 2018 2018
    Algemene middelen Baten 258.498 252.332 244.137 243.069 243.518
    Algemene middelen Lasten 6.892 7.397 4.849 2.943 3.356
    Saldo exploitatie 251.605 244.935 239.288 240.126 240.161
    Onttrekkingen aan reserves Baten 21.629 2.839 1.959 1.086 1.086
    Toevoegingen aan reserves Lasten 19.032 3.994 1.572 3.512 3.533
    Saldo na verekening reserves 254.202 243.780 239.675 237.700 237.714

    Navolgende tabel specificeert de baten en lasten van dit programma naar soort algemene dekkingsmiddelen:

    Programmma 2016 2017 2018 2018
    Baten
    Financiering 4.874 4.764 4.606 4.638
    Integr.uitkering.soc.domein 95.970 94.810 94.615 94.676
    Lokale heffingen 34.839 34.992 34.992 34.992
    Overige alg dekkingsmiddelen 2.886 2.006 1.133 1.133
    Uitkeringen gemeentefonds 116.602 109.524 108.810 109.165
    Totaal baten 255.171 246.096 244.155 244.603
    Lasten
    Financiering 4.976 2.919 1.203 1.621
    Lokale heffingen 1.375 1.392 1.202 1.197
    Overige alg dekkingsmiddelen 4.502 1.572 3.512 3.533
    Post onvoorzien 539 539 539 539
    Totaal lasten 11.391 6.422 6.455 6.889
    Saldo 243.780 239.675 237.700 237.714

    Relevante beleidskaders

    Naast sectorale beleidsvisies hebben de volgende kaderstellende documenten een relatie met dit programma.

    ·            Financiële verordening gemeente Venlo;
    ·            Controleverordening gemeente Venlo;

    ·            Verordening onderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente

     Venlo;

    ·            Nota investeringsbeleid;
    ·            Beleidsnota reserves en voorzieningen
    ·            Beleidsnota risicomanagement en weerstandsvermogen;

    ·            Belastingverordeningen.

    Relaties met andere programma's

    De uitgaven en inkomsten binnen dit programma zijn algemeen van aard en niet direct te koppelen aan één of meerdere van de overige programma’s 1 t/m 11. Het betreffen algemene dekkingsmiddelen. Gezien de aard van de uitgaven en de inkomsten binnen dit programma wordt een bijdrage geleverd aan alle programma’s door het genereren van inkomsten of algemene dekkingsmiddelen ter dekking van de concernbegroting.