Algemene middelen

  Het meerjarig budgettair kader voor programma 12 ziet er na verwerking van alle voorstellen als volgt uit.

  Programma 12: Algemene middelen

  Budgettair kader

  2016

  2017

  2018

  2019

  Baten inclusief mutatie reserves

  Stand ontwerpbegroting 2015

  256.647

  251.178

  248.582

  248.582

  Raadsbesluiten na vaststelling begroting

  443

  -90

  -90

  -90

  Actuele stand baten

  257.090

  251.088

  248.493

  248.493

  Nieuwe ontwikkelingen

  -1.919

  -4.992

  -4.337

  -3.889

  Totaal baten ontwerpbegroting 2016-2019

  255.171

  246.096

  244.155

  244.603

  Lasten inclusief mutatie reserves

  Stand ontwerpbegroting 2015

  6.680

  3.981

  5.282

  5.282

  Raadsbesluiten na vaststelling begroting

  -113

  -492

  -606

  -606

  Mutaties jaarschijf 2019 o.b.v. bestaand beleid

  -1.269

  Actuele stand lasten

  6.566

  3.489

  4.676

  3.407

  Nieuwe ontwikkelingen

  4.824

  2.933

  1.780

  3.483

  Totaal lasten ontwerpbegroting 2016-2019

  11.391

  6.422

  6.455

  6.889

  Saldo ontwerpbegroting 2016-2019

  243.780

  239.675

  237.700

  237.714

  Toelichting nieuwe ontwikkelingen
  In dit programma zijn drie besparingsverliezen opgenomen. Het betreft de taakstelling digitalisering bouwdossiers (€ 115.000 structureel), de taakstelling ondersteuning college en raad (€ 100.000 structureel) en de taakstelling bedrijfsvoering van de afdeling MO (€ 305.000 structureel). Deze maken onderdeel uit van het begrotingsresultaat.

  Door de beëindiging van detacheringsovereenkomsten dalen de bijbehorende opbrengsten met € 103.000.

  Bij het vaststellen van het lokale gezondheidsbeleid is rekening gehouden met de jaarlijkse bijdragen van het Rijk ten behoeve van dit lokale gezondheidsbeleid in de vorm van de decentralisatie-uitkering Gezond in de Stad, ofwel GIDS-gelden (onderdeel van de algemene uitkering). Deze decentralisatie-uitkering is verhoogd met de middelen voor de Zichtbare Schakel. In de meicirculaire 2015 is deze verhoging verwerkt en zijn de voor de periode t/m 2017 beschikbare middelen vastgelegd. Omtrent de omvang van de uitkering in de jaren na 2017 is nog niets nader bekend.

  De nettowinst van de BNG-bank over 2014 was 157 miljoen lager dan over 2013. De BNG heeft over 2014  € 0,57 per aandeel uitgekeerd. Voor Venlo betekent dit een totaal dividend van € 60.435 dit is € 89.565 minder dan begroot. Voor de jaren 2016-2019 adviseert de Provicie dit niveau aan te houden. Dit betekent ook voor de jaren 2016-2019 een structureel nadeel van € 89.565.
  Enexis heeft over 2014 een dividend uitgekeerd van € 0,89 per aandeel. Dit komt overeen met 93.354 meer dividend dan de begrote € 350.000. Voor de jaren 2016-2019 adviseert de Provincie uit te gaan van een dividend van € 0,67 per aandeel. Dit komt overeen met € 333.761, € 16.240 minder dan de begrote € 350.000.

  Op basis van het Raadsbesluit d.d. 15 december 2010 is de gemeente verantwoordelijk voor kosten FLO en 2e loopbaanbeleid van het Brandweerpersoneel district Venlo. Door de Veiligheidsregio Limburg Noord (VRLN) jaarlijks een declaratie ingediend. Dit betreft een inschatting gebaseerd op het rekenmodel van Brandweerkennisnet Rekenmodel FLO. Onlangs heeft de VRLN een nieuwe berekening opgesteld waaruit blijkt dat tot en met 2015  de te verwachten kosten kunnen worden gedekt uit de beschikbare budgetten. Vanaf 2016 is er een structureel knelpunt. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het feit dat meer medewerkers gebruik gaan maken van de mogelijkheid (conform het FLO recht) om  gedeeltelijk betaald verlof op te nemen.

  Om de budgettaire opgave op te lossen zoals die voorlag bij de begroting 2014-2017 is een aantal maatregelen genomen. Eén van de maatregelen was het ophogen van de OZB-opbrengst. Er werd destijds uitgegaan van een volumestijging, mede als gevolg van areaaluitbreiding. Dit zou moeten leiden tot een structurele toename van de OZB-opbrengst van € 1,0 miljoen. Echter door de slechte conjunctuur is het bouwvolume de laatste jaren fors afgenomen. Dit heeft geleid tot een lagere areaaluitbreiding dan waarmee destijds rekening is gehouden. Dit betekent dat de geraamde OZB inkomsten structureel achterblijven met € 0,5 miljoen.

  Als gevolg van de meicirculaire 2015 nemen de ontvangsten vanuit het gemeentefonds (excl. integratie-uitkering Sociaal domein) toe. Een deel van deze gelden is compensatie voor extra taken die wij als gemeenten krijgen. Het totaal van de nieuwe ontwikkelingen wordt met name veroorzaakt door substantieel negatieve accressen, een positieve doorwerking van de ontwikkeling van de WOZ-waarden, hoeveelheidsverschillen en het herverdeeleffect als gevolg van de tweede fase herijking gemeentefonds.

  Verder is in de Kadernota 2016 een bijstelling van de inkomsten uit het gemeentefonds opgenomen. Deze maken onderdeel uit van dit programma.

  Een ander gevolg van de meicirculaire 2015 is dat de integratie-uitkering Sociaal domein daalt. Enerzijds wordt dit veroorzaakt door dalende macrobudgetten, anderzijds wordt dit veroorzaakt door de overgang van historisch naar objectief verdeelmodel.

  Per 2016 meerjarig 2,5 % stijging van de loonkostenbudgetten obv te verwachten stijging werkgeverslasten (loon- en premieheffing) en CAO. Uitgangspunt is de huidige meerjarenbegroting inclusief loonkostenbudgetten voor voormalig personeel, bestuur en formatie met kanttekening ( oa voormalig ID en Kunstencentrum). Tevens is het restant van de beschikbare stelpost kadernota 2015 ingezet voor de jaren 2016 tot en met 2019.

  In het coalitieprogramma is het beleidsuitgangspunt gekozen dat de directe koppeling tussen de OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing wordt losgelaten en dat de OZB-raming met niet meer dan het inflatiepercentage gecorrigeerd mag worden. Uitgaande van een inflatiepercentage van 1,9% leidt dit tot een extra OZB-opbrengst van € 623.000.

  Het kabinet heeft op 7 juli 2014 in een brief aan de Tweede Kamer aangekondigd om in zowel 2015 als in 2016 €75 miljoen per jaar extra beschikbaar te stellen voor een huishoudelijke hulp toelage (HHT). De extra middelen ad € 75 miljoen per jaar worden aan gemeenten beschikbaar gesteld voor het stimuleren van de vraag naar huishoudelijke hulp, teneinde zoveel mogelijk volwaardige werkgelegenheid te behouden. Op basis van de aanvraag vanuit onze regio zijn de toegekende bedragen definitief vastgesteld. Dit betekent dat wij als Venlo via een decentralisatie-uitkering een bedrag ontvangen voor de regio Noord-Limburg voor 2015 € 2.692.754 en voor 2016 een bedrag van € 2.692.754.

  Daarnaast zal de gemeente ter uitvoering van het convenant “Bodem en Ondergrond 2016-2020" in de periode 2016-2020 over vijf jaar € 4,2 miljoen ontvangen uit het gemeentefonds. De uitgaven zijn geraamd op programma 10 “Wonen en leefomgeving”.