8 Ontwikkeling Centrumstad

  Wat willen we bereiken?

  Strategische doelstelling

  Strategische doelen
  Het versterken en verder ontwikkelen van de (eu)regionale functie van Venlo

  Tactische doelen

  Tactische doelen

  • Het versterken van (groot)stedelijke functies
  • Het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit van het centrum
  • Het aantrekkelijk maken van Venlo als studentenstad

   De strategische doelstelling dit programma is “het versterken en verder ontwikkelen van het centrum ten behoeve van de (eu)regionale functie van Venlo”.

  Vanuit dit programma wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de hoofdopgaven van de Strategische visie 2030 en meer in het bijzonder aan het daarin benoemde thema “Centrum Euregio: Hoofdstad en vitaal hart”. Hiermee sluit dit programma ook aan op de regiovisie “Regio in Balans”, en dan met name op het thema  “Boeien en Binden”.

  Dit programma sluit primair aan bij het thema’s “Positionering en profilering” in het coalitieprogramma Venlo 2014-2018, zowel vanwege de nieuwe rol en houding van de gemeente inzake de af te ronden majeure projecten (de markt maximaal aan zet), als vanwege enkele concrete afspraken (deze zijn in de tekst hieronder separaat vermeld). Resultaten van dit programma dragen ook bij aan het thema “lobby / acquisitie” en de daarbij geformuleerde ambitie om het belang van Venlo als krachtige centrumgemeente in de Euregio merkbaar te doen toenemen.  

  Ambities Strategische Visie 2030

  In het gekozen voorkeursscenario ‘Venlo kansenstad’ uit de Strategische Visie worden de volgende voor het programma “Ontwikkeling centrumstad” relevante ambities aangegeven:

  • Venlo-Centrum is in 2030 “the place to be” (Da muss mann sein).
  • “Leisure en pleasure” is volledig doorontwikkeld, met een belangrijke rol voor horeca, grootstedelijke culturele functies, congressen en evenementen, met een duidelijke relatie en verbinding tussen binnenstad en kazerneterrein.
  • In de binnenstad beleef je overal “fresh” en duurzaamheid (C2C).
  • Cultuurhistorie is als rode draad door alles heen zichtbaar.
  • Shoppen doe je in het compacte, maar hoogwaardige euregionale winkelhart.
  • De binnenstedelijke dynamiek is toegenomen door het terugbrengen van het binnenstedelijk wonen (o.a. studentenhuisvesting)
  • Een goed onderhouden en ingerichte binnenstad maakt dat inwoners en bezoekers zich veilig voelen.

  De kern van dit programma is: het versterken van een aantrekkelijke stad door het realiseren van onderscheidende voorzieningen en openbare ruimte in het stedelijke centrum, en die aantrekkelijkheid ook uit te dragen in public relations en uit te stralen in gastvrijheid. ‘Het stedelijke centrum’ kent daarbij de begrenzing zoals die in de Visie Stedelijk Centrum (2012) is vastgelegd: Venlose  binnenstad + Maaswaard + Kazernekwartier. Door scherp te focussen op de onderscheidende kenmerken van dit kerngebied moet dit programma een maximale bijdrage leveren aan de positie en profilering van Venlo als centrumstad voor de (eu)regio.

  Een belangrijke opgave is gelegen in de demografische ontwikkeling van onze stad en de regio. Venlo zou moeten inzetten op het binnenhalen en -houden van jonge, liefst hoger opgeleide mensen, en inzetten op versterking van de positie in de (eu)regio, onder andere als koop-, cultuur-, verblijfs- en kennisstad. Cruciale voorwaarde voor beide is een zekere mate van ‘grootstedelijkheid’. Bij positionering van Venlo als centrum van de Euregio hoort ook het ‘verkopen’ van de stad in het algemeen en “Venlo, beste binnenstad 2013-2015” in het bijzonder en het nemen van de lead bij het verkopen van de regio.

  Ambities Coalitieprogramma Venlo 2014 - 2018

  Uit het Coalitieprogramma Venlo 2014 – 2018, “Verbinden vanuit Vertrouwen en Verantwoordelijkheid” worden de volgende relevante ambities aangegeven:

  • We zetten in op een nauwere samenwerking tussen het Museum Van Bommel Van Dam en het Limburgs Museum en realiseren daarmee een structurele besparing van € 100.000,- voor 2018 en € 178.000 vanaf 2019.
  • Bij grote projecten is de markt het eerste aan zet. De gemeente is terughoudend totdat er voldoende zekerheden zijn dat private partijen hun ambities daadwerkelijk waar maken.
  • We draaien de structurele bezuiniging van € 192.000,- op evenementen terug (gerealiseerd in 2015).

  Wat gaan we daarvoor doen?

  Onze ambities reiken verder dan 2016. Om die langere termijn-ambities waar te maken, richten we onze inspanningen in 2016 en de daaropvolgende jaren op drie speerpunten.

  1. Het versterken van (groot)stedelijke functies (horeca, cultuur, detailhandel) in hun samenhang.
  2. Het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit van het centrum (mede door majeure projecten).
  3. Het aantrekkelijk maken van Venlo als studentenstad.

  De belangrijkste partners waarmee wij de doelstellingen in dit programma nastreven zijn VenloPartners, ondernemersverenigingen, branche-organisaties, het Platform Cultuurinstellingen, de organisatoren van beeldbepalende evenementen, woningbouwcorporaties, projectontwikkelaars, onderwijsinstellingen (met name Universiteit Maastricht, HAS, en Fontys), en de provincie Limburg.
  Waar relevant zullen we bij de uitvoering van deze ambities, met name die rond 'Venlo studentenstad',  voortdurend spiegelen met de in 2015 verschenen nota ‘Venlo als brandpunt van interactie’.

  Indicatoren

  Indicator JR 2014 2016 2017 2018 2019
  Waardering Venlo centrumstad (inwoners) 6 7 7 7 7
  Gemiddeld rapportcijfer over drie afzonderlijk bevraagde aspecten van Venlo: als winkelstad, als cultuurstad, en als toeristenstad (jaarlijks, stadspeling). Laatste realisatiecijfer is 2013. Realisatie 2015 moet nog gemeten, maar aanname dat oplevering Grenswerk e.d. gewaardeerd worden. Streefcijfers 2017-2020 afhankelijk van (tempo) investeringen op basis van Campusontwikkeling, spoor 3.b. Faciliteiten.
  Waardering Venlo centrumstad (bezoekers) 0 0 0 0 0
  Gemiddeld rapportcijfer over drie afzonderlijk bevraagde aspecten van Venlo: als winkelstad, als cultuurstad, en als toeristenstad (jaarlijks). De Indicator moet nog ontwikkeld worden. Pas na nulmeting over 2015 kunnen streefcijfers 2016-2020 worden gegeven.

  Wat mag het kosten?

  Middelen programmma L/B 2015 2016 2017 2018 2019
  Ontwikkeling Centrumstad Baten 7.723 6.599 3.072 5.086 -2.604
  Ontwikkeling Centrumstad Lasten 17.820 16.371 12.805 14.701 6.996
  Saldo exploitatie -10.097 -9.772 -9.733 -9.615 -9.600
  Onttrekkingen aan reserves Baten 325 125 125 125 125
  Toevoegingen aan reserves Lasten 745 4.001 3.953 1.947 2.066
  Saldo na verekening reserves -10.518 -13.648 -13.562 -11.438 -11.541

  Relevante beleidskaders

  Naast sectorale beleidsvisies en uitvoeringsprogramma’s hebben de volgende kaderstellende documenten een relatie met dit programma:

  • Strategische visie Venlo 2030
  • Strategische visie ‘Regio in balans’
  • Ruimtelijke Structuurvisie
  • Visie Stedelijk Centrum 2022
  • Cultuurnota 2015-2018
  • Evenementenbeleid 2016-2019

  Relaties met andere programma's

  Dit raad-programma is verbonden met een aantal andere raadprogramma’s, waarbij met name wordt gewezen op de relaties met:

  • programma 06. Economie en toerisme: Venlo centrum als toeristische hotspot en versterken van regionale kennisinfrastructuur
  • programma 07. Sport- en Cultuurbevordering: afstemming met kleinere culturele voorzieningen  - zoals amateurverenigingen -  alsmede de rol van culturele basisinstellingen in participatie inwoners
  • programma 09. Verkeer en bereikbaarheid: bereikbaarheid van het centrum
  • Programma 10. Wonen en leefomgeving: uitvoeringsprogramma ruimtelijke structuurvisie en wonen in de binnenstad
  • programma 11. Beheer openbare ruimte: adequaat onderhoud centrum.

  Benadrukt wordt de relatie met de programma's 6 en 9 vanuit de samenhang tussen de lijnen "Werklandschap", "Kennislandschap" en "Infrastructuur en faciliteiten" uit het Plan van Aanpak Programma Greenport Venlo.