Economie en Toerisme

  Het meerjarig budgettair kader voor programma 6 ziet er na verwerking van alle voorstellen als volgt uit.

  Programma 06: Economie en Toerisme

  Budgettair kader

  2016

  2017

  2018

  2019

  Baten inclusief mutatie reserves

  Stand ontwerpbegroting 2015

  11.716

  6.691

  6.891

  6.891

  Actuele stand baten

  11.716

  6.691

  6.891

  6.891

  Nieuwe ontwikkelingen

  -7.748

  -1.806

  -3.915

  -5.561

  Totaal baten ontwerpbegroting 2016-2019

  3.969

  4.886

  2.976

  1.330

  Lasten inclusief mutatie reserves

  Stand ontwerpbegroting 2015

  15.268

  10.221

  10.434

  10.434

  Raadsbesluiten na vaststelling begroting

  46

  96

  147

  147

  Mutaties jaarschijf 2019 o.b.v. bestaand beleid

  34

  Actuele stand lasten

  15.313

  10.316

  10.581

  10.615

  Nieuwe ontwikkelingen

  -8.110

  -1.971

  -4.105

  -5.762

  Totaal lasten ontwerpbegroting 2016-2019

  7.203

  8.345

  6.475

  4.852

  Saldo ontwerpbegroting 2016-2019

  -3.234

  -3.460

  -3.499

  -3.522

  Toelichting nieuwe ontwikkelingen
  Actualisatie van verwachte kosten en opbrengsten van (majeure) projecten grondexploitaties jaarschijven 2016 t/m 2019 plaatsgevonden volgens de meest recente berekeningen en planningen. Het gaat om eerder door de raad verleende meerjarige kredieten voor grondexploitaties binnen de gesloten financiële huishouding. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de nota Grondbedrijf.

  Daarnaast is de in het coalitieprogramma uitgesproken ambitie om de komende 4 jaar extra te investeren in Toerisme langs de Maas verwerkt, waaronder met name Kloosterdorp Steyl als een van de toeristische speerpunten.