Jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen

  Gemeenten dienen in de begroting in te gaan op de zogenaamde jaarlijks
  terugkerende aan arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar
  volume. Onder arbeidsrechtelijke verplichtingen worden verstaan de aanspraken
  op toekomstige uitkeringen door huidig dan wel voormalig personeel. Het Besluit
  Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) schrijft voor dat
  jaarlijkse arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume via
  de exploitatie moeten lopen. Als de verplichtingen niet van een vergelijkbaar
  volume zijn, dan moet hiervoor een voorziening worden getroffen.
  Toepassing van deze voorschriften leidt tot de volgende situatie:

  WW-conforme uitkeringen en bovenwettelijke WW-uitkeringen
  Voor nog lopende verplichtingen is meerjarig een bedrag van € 195.000
  gebudgetteerd. De gemeente Venlo is eigen risicodrager met betrekking tot de WW
  uitkeringen en verplichte bovenwettelijke WW-uitkeringen voor voormalig
  werknemers. Voor voormalig werknemers die recht hebben op een WW uitkering
  ontvangt de Gemeente een nota van het UWV. De WW uitkering wordt qua duur in de komende jaren versoberd.

  Wachtgelden wethouders
  Voor nog lopende verplichtingen is meerjarig een bedrag van € 291.000
  gebudgetteerd. Het budget is ter dekking van aanspraken op een
  loondervinguitkering ingevolge de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers
  (Appa).

  Pensioenen wethouders
  De verplichtingen inzake pensioenen van wethouders zijn ondergebracht in de
  voorziening Pensioenkosten  Wethouders. De voorziening kent per 1 januari
  2016 een omvang van € 2.929.571. Er zijn geen onttrekkingen geraamd.
  Ingevolge artikel 44 van het BBV dient de gemeente een voorziening te treffen voor
  toekomstige pensioenverplichtingen van de wethouders (pensioenvoorziening bij
  het ABP is (thans) nog niet mogelijk). De hoogte is afhankelijk van jaarlijkse
  uitkomst van de actuariële berekening.
  De voeding vindt plaats op basis van:

  • Eventuele waardeoverdracht van elders opgebouwde pensioenaanspraken

  door wethouders.   

  • Benodigde (bij)storting op basis van actuariële berekening.
  • Ingehouden pensioenpremie (=Appa premie) op  de bezoldiging van de wethouders.

  Voormalig personeel brandweer; FLO
  Voor lopende verplichtingen is meerjarig een bedrag van € 333.500 gebudgetteerd.
  Functioneel leeftijdsontslag geldt voor ambtenaren in fysiek zware beroepen,
  zoals de brandweer. Het FLO leeftijdsontslag is een speciale regeling waarbij
  functioneel leeftijdsontslag kan worden verleend. Deze regeling houdt in dat de
  ambtenaar wordt ontslagen bij het bereiken van een bepaalde leeftijd. Na het
  verlenen van FLO-ontslag ontvangt de ambtenaar een zogeheten FLO uitkering
  om zijn inkomen tot zijn pensioengerechtigde leeftijd aan te vullen. Bij de overgang
  van de Brandweer naar de Veiligheidsregio in 2011 is besloten dat Gemeente Venlo
  verantwoordelijk blijft voor kosten Functioneel Leeftijdsontslag (FLO) en 2e
  loopbaanbeleid van het Brandweerpersoneel district Venlo.

  Flexibele pensioenuitkering (FPU) gemeenten
  Voor nog lopende verplichtingen is een bedrag van € 243.918 meerjarig
  gebudgetteerd. Per 1 april 1997 is de FPU-gemeenten in werking getreden. Dit bekent dat
  (voormalige) medewerkers van 55+, die geheel of gedeeltelijk, van de FPU gebruik maken in
  aanmerking komen voor een aanvulling voor rekening van de werkgever. Per 1
  januari 2006 geldt de FPU alleen nog voor medewerkers die geboren zijn voor 1
  januari 1950 en vanaf 1 april 1997 doorlopend in dienst geweest zijn bij een
  werkgever die bij het ABP is aangesloten.