Beheer openbare ruimte

  Het meerjarig budgettair kader voor programma 11 ziet er na verwerking van alle voorstellen als volgt uit.

  Programma 11: Beheer openbare ruimte

  Budgettair kader

  2016

  2017

  2018

  2019

  Baten inclusief mutatie reserves

  Stand ontwerpbegroting 2015

  26.930

  25.216

  21.766

  21.766

  Raadsbesluiten na vaststelling begroting

  398

  304

  309

  309

  Actuele stand baten

  27.328

  25.520

  22.076

  22.076

  Nieuwe ontwikkelingen

  -1.267

  -1.330

  -1.314

  -228

  Totaal baten ontwerpbegroting 2016-2019

  26.061

  24.190

  20.762

  21.848

  Lasten inclusief mutatie reserves

  Stand ontwerpbegroting 2015

  46.168

  45.549

  41.875

  41.875

  Raadsbesluiten na vaststelling begroting

  346

  544

  586

  586

  Actuele stand lasten

  46.515

  46.093

  42.461

  42.461

  Nieuwe ontwikkelingen

  -1.428

  -2.980

  -2.187

  -1.234

  Totaal lasten ontwerpbegroting 2016-2019

  45.087

  43.113

  40.275

  41.227

  Saldo ontwerpbegroting 2016-2019

  -19.026

  -18.923

  -19.513

  -19.379

  Toelichting nieuwe ontwikkelingen
  Het beheer en onderhoud van Civiele Objecten (bruggen, kades, tunnels, muurtjes en dergelijke) wordt ad-hoc uitgevoerd. Hiervoor zijn geen structurele middelen beschikbaar. Uit inventarisatie en inspectie is gebleken dat er sprake is van een (toenemende) onderhoudsbehoefte, waarvoor een structurele aanpak en middelen nodig zijn. Zonder structureel beheer en onderhoud zullen er in toenemende mate schades ontstaan, met grote financiële risico's en kans op onveilige situaties. De lasten van dit programma worden met incidenteel € 0,3 miljoen verhoogd t.b.v. het beheer en onderhoud van Civiele Objecten. Met de begrootte middelen wordt het mogelijk om de actuele onderhoudsbehoefte aan te pakken. Een voorstel om uw Raad nader te informeren en keuzes te bieden over het beheer en onderhoud van civiele objecten wordt uitgewerkt.

  In december 2014 is het geactualiseerde GRP vastgesteld. Uitgangspunt bij de rioolheffing is 100% kostendekkendheid, waarbij de compensabele btw als kostencomponent voor de heffing mag worden meegenomen. De totale kosten in 2016 bedragen € 9.056.000. Ten opzichte van 2015 is dat een stijging van € 117.000. In de begroting 2016 is de opbrengst voor rioolheffing opgenomen ad. € 8.581.000, een stijging van 1% ten opzichte van 2015. Hierbij is ook rekening gehouden met het aantal verwachte aansluitingen en oninbaar leiden. Per saldo resulteert het bovenstaande in een onttrekking uit de egalisatievoorziening GRP ad. € 475.000.

  In dit programma is ook de afvalstoffenheffing ondergebracht. Uitgangspunt is net als bij de rioolheffing 100% kostendekkendheid, waarbij de compensabele btw als kostencomponent voor de heffing mag worden meegenomen.  De totale lasten in 2016 bedragen € 8.960.000. Ten opzichte van 2015 stijgen de lasten met € 362.000. In de begroting 2016 is de opbrengst voor afvalstoffenheffing opgenomen ad. € 7.485.000. Hierbij is een verlaging van € 25 per aansluiting verwerkt en een prijsindexatie van 1% ten opzichte van 2015. Door de heffing in de jaren 2016 t/m 2018 te verlagen zal de egalisatiereserve afnemen. Per saldo resulteert het bovenstaande in een onttrekking uit de egalisatiereserve Afvalstoffenheffing ad. € 1.475.000 in 2016. Zoals opgenomen in de raadsinformatiebrief van 24-06-2015 RV-nr. 2015-31 / RIB-44 wordt voorgesteld wordt voorgesteld om de reserve terug te brengen tot maximaal € 1,0 miljoen in 2019. Deze maximumomvang is bepaald op basis van de te verwachten risico’s in de afvalinzameling.