I Coalitieakkoord, van ambitie naar realisatie

    Coalitieprogramma
    In deze bijlage treft u de voortgang aan met betrekking tot de in het coalitieakkoord opgenomen afspraken. Zoals aangegeven in de kadernota hebben wij, gelet op de beperkte financiële middelen en de afspraak dat ambities dan pas ter hand kunnen worden genomen indien de besparingen zijn gerealiseerd,  ervoor gekozen om in ieder geval van start te gaan met die ambities die een relatief bescheiden middelenbeslag kennen. Deze kunnen in de meeste gevallen door herschikking binnen bestaande budgetten en bestaande formatie snel worden opgepakt.

    Verder hebben wij de nog niet toegewezen taakstellingen en besparingsdoelen uit het coalitieprogramma  taakstellend opgenomen in deze begroting, kortom concreet als financiële dekking opgenomen. Een voorbehoud hebben wij gemaakt ten aanzien van de voorziene taakstelling op het ruimtelijk-fysiek domein. Deze is door ons afhankelijk gemaakt van de uitkomsten van de organisatie- en formatiedoorlichting die dit najaar binnen dit domein zal plaats vinden.

    Zoals eerder in de kadernota is opgemerkt is de verwachting dat we in 2016, halverwege de huidige bestuursperiode, ook halverwege de realisatie van onze bestuurlijke ambities zullen zijn.