Wijzigingen ten opzichte van de jaarrekening 2014

  Vergeleken met de risico's van de Algemene Dienst in de jaarrekening 2014 zijn in de begroting 2016 bij de Algemene Dienst enkele nieuwe risico's opgevoerd. Daarnaast zijn sommige risico's op onderdelen gewijzigd en zijn een aantal risico's vervallen. De wijzigingen in de risico's van de Algemene Dienst in de begroting 2016 ten opzichte van de jaarrekening 2014  zullen achtereenvolgens in deze paragraaf aan de orde komen.

  Nieuwe risico's

  • Basisregistratie Ondergrond (BRO)
   Impact: hoog

  Kans: 51-100%
  Restrisico: € 50.000

  • Naheffingen gratis OV voor regiopashouders 2012

  Impact: middel
  Kans: 51-100%
  Restrisico: € 98.000

  • Druk op geprognosticeerde rendement TPN

  Impact: middel
  Kans: 51-100%
  Restrisico: PM
  Dit risico is verplaatst van het weerstandsvermogen van het Grondbedrijf naar het weerstandsvermogen van de Algemene Dienst.

  Een toelichting op deze risico's is te vinden in paragraaf 5.3.5.

  Gewijzigde risico's

  • BUIG-middelen
   Het netto impact is verlaagd met € 1.000.000. Daarnaast is de risicostrategie gewijzigd van "accepteren" in "beheersen".
  • Leegstand van gemeentelijk vastgoed --> Minder inkomsten en meer uitgaven m.b.t. gemeentelijk vastgoed.

  De naam van dit risico is aangepast, aangezien het risico iets breder van aard is geworden.

  • Wet modernisering vennootschapsbelasting

  De kans van optreden is verhoogd van 0-10% naar 51-100%. Daarnaast is de netto impact van dit risico verhoogd met € 100.000. Hierdoor is ook het restrisico verhoogd met € 100.000.

  • BTW-vrijstelling sport --> BTW-risico's

  Dit risico is opgenomen onder het samengestelde risico "BTW-risico's".

  • Juridische risico's

  Dit risico bestaat uit meerdere afzonderlijke risico's. Enkele van deze juridische risico's zijn vervallen. Tegelijkertijd is de kans van optreden van deze risico's verlaagd van 26-50% naar 11-25%. Dit heeft ertoe geleid dat het restrisico is verlaagd met € 1.942.500.

  • Greenpark Venlo
   De netto impact van dit risico is verhoogd met € 400.000. Tegelijkertijd is de kans van optreden verhoogd van 26-50% naar 51-100%. Dit heeft ertoe geleid dat het restrisico is verhoogd met         € 2.200.000.
  • BTW geschillen --> BTW-risico's

  Dit risico bestaat uit meerdere afzonderlijke risico's. Aangezien deze risico's niet meer allemaal BTW-geschillen betreffen, is de naam van dit risico aangepast van "BTW geschillen" naar "BTW-risico's". Eén risico m.b.t. BTW is vervallen en daarnaast is het risico BTW-vrijstelling sport toegevoegd. Dit heeft ertoe geleid dat het restrisico is verlaagd met € 119.438.

  • Villa Flora

  De kans van optreden bij dit risico is verhoogd van 26-50% naar 51-100%, waardoor het restrisico is verhoogd met € 315.000.

  • Mogelijk tekort op jaarrekening 2014 en begroting 2015 Veiligheidsregio --> Veiligheidsregio Limburg Noord
   De inhoud van het risico bij Veiligheidsregio Limburg Noord is deels gewijzigd. De naam van dit risico is daarom aangepast naar "Veiligheidsregio Limburg Noord".
  • Niet kunnen uitvoeren van toezichthoudende taken --> Extra uitgaven als gevolg van het niet voldoen aan de wettelijke norm

  De inhoud van dit risico is deels gewijzigd, waardoor de naam van dit risico is aangepast.
  Daarnaast is de kans van optreden verlaagd van 11-25% naar 0-10%, waardoor het restrisico is verlaagd met € 180.000.

  Een toelichting op deze risico's is te vinden in paragraaf 5.3.5.

  Vervallen risico's

  • Afbouw gesubsidieerde arbeid WSW
  • Gemeentelijk accommodatiebeleid
  • Glascontainers en opbrengsten oud papier
  • Herijking gemeentefonds
  • Risico's drie decentralisaties van Rijkstaken
  • Leerlingenvervoer
  • Planschadevergoedingen
  • Juridische risico's: Claim Arcadis en claim Lavatius
  • Geluidskwaliteit
  • Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit
  • BTW-geschillen: BTW-geschil Nedinsco
  • Tekort op bouwleges
  • Civiele objecten
  • Lokaal onderwijsachterstandenbeleid
  • Zorgplicht gemeente

  Een toelichting op deze risico's is te vinden in de jaarrekening 2014.