Groen- en speelvoorzieningen

  Het beheerareaal groen en speelvoorziening is een belangrijk onderdeel in de beleving van de openbare ruimte. In dit product wordt onderscheid gemaakt in openbaar groen, bomen, bossen en natuurgebieden, hondenpaden, speelvoorzieningen en recreatieve voorzieningen. Onderstaande tabel geeft de areaalgegevens zoals deze momenteel worden aangehouden.

  Totalen

  Oost

  West

  Zuid

  Noord

  Bomen (st)

  58.127

  13.183

  19.909

  15.001

  10.034

  Beplanting (m2)

  3.003.406

  671.844

  1.200.971

  721.537

  409.054

  Hagen (m)

  103.780

  28.213

  28.238

  35.036

  12.293

  Gras (m2)

  5.213.366

  982.794

  1.966.984

  1.275.633

  987.955

  Verharding (m2)

  344.274

  96.331

  124.332

  75.473

  48.138

  Vijvers (m2)

  151.090

  49.682

  32.400

  58.203

  10.805

  Speelplekken

  256 locaties, 1489 speeltoestellen

  Hondenpaden

  140 hondenpaden, 30 uitrenplekken

  Vastgesteld kwaliteitsniveau
  Voor het beheerareaal groen en speelvoorzieningen worden nog steeds de in 2007 vastgestelde kwaliteitsniveaus (raadsvoorstel 31-2007) volgens de systematiek van Integraal Beheer Openbare Ruimte aangehouden.

  Actuele onderhoudstoestand
  De uitvoering van groenonderhoud vindt plaats op basis van beeldkwaliteit. Deze beeldkwaliteit is direct gekoppeld aan de vastgestelde kwaliteitsniveau. Door in de uitvoering te sturen op beeldkwaliteit wordt voldoet de actuele onderhoudstoestand aan de vastgestelde kwaliteitsniveaus.
  De speelvoorzieningen worden jaarlijks minimaal op veiligheid geïnspecteerd en beheerd.
  Naast de technische onderhoudstoestand, blijkt uit de laatste stadspeiling (2013) dat 77% van de inwoners tevreden is over de groenvoorziening in de buurt en dat 65% tevreden is over de speelvoorzieningen.
  Particuliere initiatieven en participaties leveren in toenemende mate een positieve bijdrage aan de actuele onderhoudstoestand.

  Zijn de onderhouds- en beheerplannen actueel?
  Het groenbeleidsplan Venlo uit 1994 is verouderd. In 2015 wordt een aanvang gemaakt om dit beleid te vernieuwen en vervangen. Aansluitend worden nieuwe groenbeheerplannen opgesteld. Tot dan vormen de uitvoeringsplannen voor beheer en onderhoud van het openbaar groen.
  De uitvoeringsplannen zijn actueel, waarbij voor de uitvoering in ruimte mate gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid tot inbesteding bij de WAA.
  In 2013 is de nota “de openbare ruimte van Venlo in beweging” vastgesteld. In deze nieuwe nota wordt naast spelen ook gekeken naar sport en recreëren.

  Wat zijn de benodigde onderhoudsbudgeten (beïnvloedbaar)?
  Als gevolg van structurele bezuiniging vanaf 2015 is voor het duurzaam onderhoud van het openbaar groen, op basis van de vastgestelde kwaliteitsniveaus, in 2016 nog circa € 2,75 miljoen beschikbaar en vanaf 2017 nog circa € 2,5 miljoen.
  Daarbij wordt opgemerkt dat het beheer en onderhoud van bomen als gevolg van bezuinigingen in de periode 2011 t/m 2013 beperkt werd tot het voorkomen en verhelpen van onveilige situaties.
  Voor het beheer en onderhoud van bossen en natuurgebieden is jaarlijks circa € 0,28 miljoen beschikbaar.
  De speel- en recreatieve voorzieningen hebben jaarlijks circa € 0,2 miljoen beschikbaar voor het regulier onderhoud en het borgen van de veiligheid.
  Het beheer en onderhoud van de hondenpaden en uitrenplaatsen vraagt jaarlijks € 0,15 miljoen.
  De genoemde onderhoudsbudgeten zijn minimaal nodig om op de verschillende productonderdelen het huidige kwaliteitsniveau te handhaven.

  Zijn er knelpunten betreffende de beschikbare onderhoudsbudgeten?
  Door het verouderde beleid is op verschillende fronten een adequate invulling van de verschillende taken niet mogelijk.
  Daarnaast zal vanaf 2016 blijken welke consequenties de structurele bezuiniging op de budgetten voor groenonderhoud hebben op het uitvoeren van onderhoud en de kwaliteit van het openbaar groen.
  De bezuiniging op het onderhoudsbudget voor bomen in de periode 2011 t/m 2013 heeft tot achteruitgang in kwaliteit geleid. Vanaf 2014 moet blijken of de beschikbare middelen voldoende zijn om achterstanden weg te werken en onveiligheid en kapitaalvernietiging te voorkomen.
  Door wijzigingen in wetgeving zijn vanaf 2016 chemische bestrijdingsmiddelen verboden voor onkruidbestrijding. Alternatieve methoden om de onkruidbestrijding te continueren zijn beduidend duurder. In 2015 wordt een voorstel uitgewerkt waarmee keuzes gemaakt kunnen worden ten aanzien van de gewenste onkruidbestrijding.

  Planning en actiepunten voor 2016
  Vernieuwen van beleid (groenbeleid en deregulering kapvergunning) ten aanzien van groen en speelvoorzieningen door samenwerking binnen het domein en het opstellen van beheerplannen door de beheerafdeling. Daaraan gekoppeld het vernieuwen van de kwaliteitskaart van de openbare ruimte op basis van de systematiek voor Integraal Beheer Openbare Ruimte.

  Naast het uitvoeren van het regulier groenonderhoud wordt ook in 2016 nadrukkelijk een beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid en zelfwerkzaamheid van de inwoners en bedrijven met betrekking tot onderhoud en kwaliteit van het openbaar groen.