Vastgoed incl. parkeren

  Het onderhoud van de parkeergarages is opgenomen in het circuit: ‘Planmatig onderhoud gebouwen’. Om die reden zijn de parkeergarages meegenomen in het onderdeel Vastgoed

  Vastgesteld kwaliteitsniveau

  ·            Gebouwen zoals het stadhuis passen binnen het kwaliteitsniveau 1
  ·            Gebouwen zoals kantoren, archief, musea en gemeenschapshuizen passen binnen het kwaliteitsniveau 2
  ·            Gebouwen zoals binnensportaccommodaties, nieuwe buitensport-accommodaties en woningen, passen binnen het kwaliteitsniveau 3
  ·            Gebouwen zoals noodlokalen en loodsen passen binnen het kwaliteitsniveau 4

  ·            Gebouwen die aangekocht zijn voor amotie of soortgelijke op te heffen gebouwen passen binnen het kwaliteitsniveau 5

  Eind 2012 is door de raad het meerjarenplan onderhoud gebouwen 2013-2022 geaccordeerd. Het kwaliteitsniveau van het onderhoud is naar beneden bijgesteld om de bezuinigingen te kunnen dragen (in afwijking van bovenstaand overzicht). Kwaliteitsniveaus voor nagenoeg alle gebouwen ligt nu op 4. Als de financiële ruimte voldoende is zal het meerjarenplan eind 2015 op termijn weer leiden tot de oorspronkelijke kwaliteits- en conditie niveaus (zoals boven gesteld).

  Actuele onderhoudstoestand

  Kwaliteitsniveau 4  matige uitstraling, onderhoud beperkt zich tot wettelijke verplichte werkzaamheden, preventief onderhoud aan installaties en calamiteiten onderhoud, normale toepassing materialen, beneden gemiddeld afwerkingsniveau, gewenst conditie niveau 2 en/of 3.

  Zijn de onderhouds- en beheersplannen actueel?
   3 jaarlijks wordt het meerjarenplan onderhoud gebouwen en kunstwerken geactualiseerd middels een raadsvoorstel. Wegens bezuinigingen op de onderhoudsvoorzieningen en dotaties van de gebouwen (totaal ca. € 3 miljoen over periode 2011-2014) is in het raadsvoorstel 2012-81 al vastgesteld dat het onderhoudsniveau van de gebouwen van niveau 3 (redelijk) naar niveau 4 (matig) gaat. Het gevolg van het vastgestelde onderhoudsniveau en een beperkt budget is dat er voor 2015 een sober jaarplan ligt. Op hoofdlijnen zal in 2015 alleen het benodigde preventief onderhoud, verplichte keuringen e.d. en calamiteiten onderhoud worden uitgevoerd aangevuld met schilderwerk.

  Wat zijn de benodigde onderhoudsbudgetten (beïnvloedbaar)?
  Gemeente Venlo heeft als juridisch-en economisch eigenaar in totaal ca. 160 gebouwen/objecten. Het totale gebouwenbestand is ondergebracht bij een vijftal budgethouders (afdelingen). De gemeente is als juridisch- en economisch eigenaar verantwoordelijk voor de gemeentelijke gebouwen en dient deze (mede ten aanzien van de huurders) ook te onderhouden op het vastgestelde kwaliteitsniveau. Vier van de vijf hoofdbewoners (sport, ambtenaren, parkeren en overig) dragen jaarlijks middels een vaste dotatie, vastgesteld door de raad door goedkeuring van het meerjarenplan onderhoud gebouwen, bij aan de voorziening. Er wordt beoogd de gemeentelijke gebouwen en kunstwerken op het gewenste kwaliteitsniveau te onderhouden zoals dat is beschreven in het meerjarenplan onderhoud gebouwen 2013-2022 (raadsvoorstel 2012-81) dat de raad op 28-11-2012 heeft vastgesteld. Jaarlijks wordt er voor lopend planjaar een onderhoudsplan opgesteld door middel van het detailleren, prioriteren en clusteren van de geplande onderhoudsactiviteiten. Het concept jaarlijks onderhoudsplan wordt getoetst aan het accommodatiebeleid en besproken met de budgethouders om te voorkomen dat groot onderhoud wordt gepleegd aan gebouwen die worden gesloopt, van functie veranderen of worden afgestoten. Na toetsing wordt het jaarlijkse onderhoudsplan door het college vastgesteld. Het jaarplan beschrijft een taakstellend programma van onderhoudswerkzaamheden die in het lopende planjaar moeten worden uitgevoerd. De in het jaarplan opgenomen bedragen vormen het onderhoudsbudget voor het lopend planjaar.

  Zijn er knelpunten betreffende de beschikbare onderhoudsbudgetten?
  Door de dotaties te korten en budgetten te onttrekken aan de voorzieningen zijn de mogelijkheden tot onderhoud  verkleind. Minder onderhoud betekent een verlaging van de technische levensduur van gebouwen en dus bij verkoop een lagere verkoopwaarde. De gebruikswaarde, de gevoelswaarde en de uitstraling van de gebouwen nemen sneller af.

  Planning en actiepunten voor 2016

  In 2015 zal er een nieuw meerjarenplan onderhoud gebouwen worden voorgelegd aan de Raad waarin opnieuw keuzes gemaakt moeten worden over het onderhoud van de gebouwen voor 2016 en verder. Inmiddels wordt nog specifieker per gebouw gepland, waarbij de gebruiker van een gebouw zich met minder tevreden moet stellen.