Openbare orde en Veiligheid

  Het meerjarig budgettair kader voor programma 2 ziet er na verwerking van alle voorstellen als volgt uit.

  Programma 02: Openbare orde en Veiligheid

  Budgettair kader

  2016

  2017

  2018

  2019

  Baten inclusief mutatie reserves

  Stand ontwerpbegroting 2015

  26

  26

  26

  26

  Actuele stand baten

  26

  26

  26

  26

  Nieuwe ontwikkelingen

  Ontwikkelingen en actualisatie kadernota

  Nieuwe ontwikkelingen

  Totaal baten ontwerpbegroting 2016-2019

  26

  26

  26

  26

  Lasten inclusief mutatie reserves

  Stand ontwerpbegroting 2015

  11.053

  11.039

  11.038

  11.038

  Raadsbesluiten na vaststelling begroting

  -11

  -11

  -11

  -11

  Actuele stand lasten

  11.042

  11.028

  11.027

  11.027

  Nieuwe ontwikkelingen

  -504

  -868

  -866

  -868

  Totaal lasten ontwerpbegroting 2016-2019

  10.538

  10.160

  10.161

  10.159

  Saldo ontwerpbegroting 2016-2019

  -10.512

  -10.134

  -10.135

  -10.133

  Toelichting nieuwe ontwikkelingen
  De mutatie op programma 2 wordt voor een groot deel veroorzaakt door een actualisatie van de kostenverdeling over de programma’s heen. Deze heeft geen invloed op het gemeentebrede begrotingsresultaat.

  Daarnaast worden vanaf 2015 structurele BTW- inkomsten (Veiligheidsregio Limburg Noord) voorzien ter hoogte van +/- €280.000. Dit voordeel uit zich enerzijds binnen programma 2 (€ 170.000) en anderzijds op programma 4 (€ 110.000). Daarnaast zijn de bestuurders van de 15 gemeenten die samen de Veiligheidsregio Limburg Noord vormen in onderhandeling over een nieuwe, geharmoniseerde kostenverdeelsleutel voor de VRLN. Het meest waarschijnlijke scenario op dit moment is een nieuwe verdeelsleutel waarin de gemeente Venlo voor het onderdeel ‘Veiligheid’ substantieel minder zal moeten bijdragen en voor het onderdeel ‘Gezondheid’ meer, beide om moverende redenen. Per saldo zou dit scenario een substantieel voordeel betekenen van € 300.000 vanaf 2017.