Wegen (inclusief Civiele Objecten)

  Het beheerareaal wegen is verdeeld in hoofdwegen, wegen in wijken, fietspaden, wegen buiten de bebouwde kom en onverharde wegen. Daarnaast valt het wegareaal te verdelen in verhardingssoort. In onderstaande tabel staat het areaal zoals dit momenteel wordt aangehouden voor het wegbeheer en -onderhoud.

  (m2)

  Totalen

  Oost

  West

  Zuid

  Noord

  Asfalt

  3.335.789

  712.016

  1.054.015

  909.615

  660.143

  Elementen

  2.747.080

  796.428

  777.292

  917.254

  256.106

  Onverhard

  540.263

  43.523

  153.101

  100.963

  242.676

  Beton

  8.442

  0

  452

  5.702

  2.288

  Onbekend

  12.277

  5.372

  0

  0

  6.905

  Totalen

  6.643.851

  1.557.339

  1.984.860

  1.933.534

  1.168.118

  Het beheerareaal civiele objecten omvat onder meer bruggen, tunnels, duikers, keermuren en kademuren. Uit verschillende inventarisaties, uitgevoerd in 2012, 2013 en 2014, blijkt dat gemeente Venlo circa 550 civiele objecten (exclusief duikers en spoorwegovergangen) in eigendom, beheer en onderhoud heeft. In 2014 zijn inspecties uitgevoerd om een eerste beeld te krijgen van de kwaliteit en de onderhoudsbehoefte van de objecten.

   Vastgesteld kwaliteitsniveau
  Eind 2012 is een nieuw Meerjarenplan voorziening Groot Onderhoud Wegen (RV 2012-97) vastgesteld, waarin de aangehouden kwaliteitsniveaus zijn opgenomen (voldoen aan de zorgplicht op basis van de Wegenwet, voorkomen van kapitaalvernietiging en huidig kwaliteitsniveau handhaven).
  Het beheer en onderhoud van de civiele objecten is beleidsmatig nog onvoldoende geregeld en er zijn nog geen kwaliteitsniveaus vastgesteld. Dit beheer en onderhoud werd en wordt uitgevoerd op basis van calamiteiten en incidenten (ad-hoc).

  Actuele onderhoudstoestand
  De actuele kwaliteit van het wegareaal wordt objectief gemeten aan de hand van de landelijk toegepaste wegbeheersystematiek van het CROW. Aan de hand van de laatst uitgevoerde inspectie is vastgesteld dat de kwaliteit van het wegareaal voldoet aan het minimumniveau volgens de vastgestelde kwaliteitsniveaus. Wel is er sprake van achteruitgang, waarschijnlijk het gevolg van verschillende bezuinigingen in de afgelopen jaren.
  Uit de resultaten van de inspecties van de civiele objecten blijkt dat er sprake is van een structurele onderhoudsbehoefte. Dit betreft voornamelijk preventief onderhoud en beperkt onderhoud om de veiligheid te borgen.

   Zijn de onderhouds- en beheerplannen actueel?
  Het actuele Meerjarenplan voorziening Groot Onderhoud Wegen (RV 2012-97) wordt in 2015 geactualiseerd. Deze actualisatie vormt een Beheerplan Civiel, waarin integraal inzicht wordt gegeven in het beheer en onderhoud van het wegareaal en de civiele objecten.

   Wat zijn de benodigde onderhoudsbudgeten (beïnvloedbaar)?
  In het Meerjarenplan voorziening Groot Onderhoud Wegen (RV 2012-97) is het benodigde onderhoudsbudget vastgesteld op ruim € 3 miljoen per jaar. Daarnaast is er in de begroting circa € 1,3 miljoen beschikbaar voor onder andere het onderhoud aan bermen, onverharde wegen, wegmarkering en aankoop van civieltechnisch materiaal. Voor het reinigen van wegen is jaarlijks circa € 0,8 miljoen beschikbaar en benodigd.
  Voor civiele objecten is geen onderhoudsbudget beschikbaar en omdat inventarisatie en inspectie nog niet gereed zijn, geen benodigd onderhoudsbudget bekent.
  Gezien de achteruitgang van de kwaliteit van het wegareaal en de onderhoudsbehoefte van de civiele objecten, zal in het nieuwe Beheerplan Civiel voorstellen worden gedaan voor de benodigde onderhoudsbudgeten voor 2016 en verder.

   Zijn er knelpunten betreffende de beschikbare onderhoudsbudgeten?
  De bezuinigingen uit de afgelopen jaren zorgen voor (structurele) achteruitgang van de kwaliteit van het wegennet en aldus leiden tot kapitaalvernietiging. De beschikbare middelen op basis van het Meerjarenplan voorziening Groot Onderhoud Wegen zijn naar verwachting onvoldoende om deze achteruitgang op te vangen.
  Voor de aanpak van de onderhoudsbehoefte van de civiele objecten is geen onderhoudsbudget beschikbaar.
  In het nieuwe Beheerplan Civiel worden voorstellen gedaan voor de benodigde onderhoudsbudgeten voor 2016 en verder, om genoemde knelpunten aan te pakken.
  De wettelijke taak tot het inrichten van de BGT (basiskaart grootschalige topografie) kent vanaf 2016 tot 2020 faseringen waarvoor mogelijk extra capaciteit en middelen benodigd zijn. In dat geval worden daartoe separaat een voorstel gedaan.

  Planning en actiepunten voor 2016
  In 2016 worden reguliere inventarisaties en inspecties uitgevoerd van de beheerarealen wegen en civiele objecten. Op basis van de resultaten worden onderhoudsplannen opgesteld of geactualiseerd .
  Op basis van beschikbare middelen in de begroting wordt in 2016 invullingen gegeven aan het benodigd onderhoud.