11 Beheer openbare ruimte

  Wat willen we bereiken?

  Strategische doelstelling

  Strategische doelen
  Het instandhouden van een aantrekkelijke, hele en veilige leefomgeving

  Tactische doelen

  Tactische doelen

  • Het beheren en instandhouden van een aantrekkelijke, hele en veilige leefomgeving
  • Het inwinnen, registreren en ontsluiten van gegevens over de openbare ruimte
  • Het beheren en instandhouden van het gemeentelijk vastgoed voor een aantrekkelijke woonomgeving

  De strategische doelstelling van dit programma is “het instandhouden van een aantrekkelijke, hele en veilige leefomgeving”.
  Vanuit dit programma wordt een bijdrage geleverd aan de opgaven uit de Strategische visie 2030, in het bijzonder aan het thema “Veelzijdige stad in het groen”. Ook sluit dit programma aan bij het Coalitieprogramma Venlo 2014 – 2018.

  Ambities Strategische Visie 2030

  In het gekozen voorkeursscenario “Venlo kansenstad” uit de Strategische Visie 2030 worden op basis van het thema “Veelzijdige stad in het groen” de volgende voor het programma “Beheer Openbare Ruimte” relevante ambities aangegeven:

  • Differentiatie op basis van diversiteit bestaande uit de combinatie van een stedelijk centrum met dorpskernen en wijken in een groen casco van Maas en natuur.
  • Een kwalitatief hoogwaardige woonomgeving door langjarig gerichte investering.
  • Eigen inzet van buurtbewoners door de buurt zelf (pilots) invulling te laten geven aan de inzet van beschikbaar onderhoudsgeld.
  • Doorontwikkeld wijkgericht werken, zodat er sprake is van betrokkenheid, inspraak en zelfbestuur.
  • Zo breed mogelijk toepassing van de principes van Cradle to Cradle.
  • Het bieden van een prettige fysieke leefomgeving.

  Ambities Coalitieprogramma Venlo 2014 - 2018

  Uit het Coalitieprogramma Venlo 2014 – 2018, “Verbinden vanuit Vertrouwen en Verantwoordelijkheid” worden de volgende relevante ambities aangegeven:

  • Leefbaarheid in wijken en kernen: meer betrokkenheid en eigenaarschap door op buurt- en wijkniveau samen te werken met inwoners en partners.
  • Ruimte voor de samenleving: basis op orde, regie vanuit de gemeente, stimuleren eigen initiatief en activiteit van inwoners.
  • Samen met inwoners route bepalen: keuzes meer samen met inwoners, integraal of bijvoorbeeld in co-creatie.
  • Buurtbudgetten: verschuiven verantwoordelijkheid voor kwaliteit openbare ruimte naar inwoners in buurten en wijken.

  Het beheer en instandhouden van de openbare ruimte en het gemeentelijk vastgoed geeft uitvoering aan beleidskeuzes. Deze uitvoering is gericht op het realiseren van de genoemde ambities en tevens het instandhouden van een aantrekkelijke, hele en veilige leefomgeving, zijnde een prettige, fysieke leefomgeving.

  Het beheer en instandhouden beoogt met beschikbare middelen de ambities en doelstellingen zo optimaal mogelijk te realiseren. De te maken keuzes vragen om betrokkenheid, inspraak en zelfbestuur van buurten en buurtbewoners. We moeten niet alleen leunen op burgerinitiatieven, maar moeten ook buurten en wijken actief betrekken bij het maken van keuzes.

  De huidige kwaliteit van de openbare ruimte en het gemeentelijk vastgoed kent maar een beperkte differentiatie. De aanwezige diversiteit van stedelijk centrum, dorpskernen, wijken en groen casco, maakt differentiatie mogelijk. Het is nodig om te differentiëren om met de beschikbare middelen de ambities en doelstellingen te realiseren.

  We moeten de principes van Cradle to Cradle breed toepassen om op langere termijn “meer met minder” te kunnen doen. Dit sluit aan bij de ambities om langjarig gericht te investeren op een kwalitatief hoogwaardige woonomgeving, die een prettige fysieke leefomgeving biedt. Een goed voorbeeld is het vervangingsproject openbare verlichting naar LED, waar een betere duurzame verlichting met 60% lagere energiekosten gerealiseerd wordt. Als Venlo hebben we daar een koploperspositie in.

  Het nieuwe inzamelsysteem (materiaalbeleidsplan), waardoor afval herbruikbaar materiaal wordt, levert door het goed meedoen van de inwoners een beter resultaat en verlaging van de afvalstoffenheffing op.

  Belangrijk aspect vormt de relatie tussen de gemeentelijke eigendommen (areaal openbare ruimte en vastgoed), de beleidskeuzes (gekozen kwaliteitsniveaus) en de beschikbare middelen (budget en capaciteit). We moeten balans aanbrengen in deze relatie om de ambities en doelstellingen te realiseren.

  Wat gaan we daarvoor doen?

  De ambities en doelstellingen reiken verder dan 2015. Om die waar te maken, worden in 2015 en de daaropvolgende jaren doorgezet de volgende inspanningen gedaan.
  De producten van programma 11 geven uitvoering aan vigerende beleidskaders, wet- en regelgeving. Onderstaande beschrijvingen zijn vanuit dit uitvoerend karakter opgesteld.

  Voor het realiseren van de strategische doelstelling worden de volgende inspanningen en bijdrages geleverd. Vanwege het grote aantal en diversiteit aan (sub)producten binnen dit programma worden de inspanningen en bijdrages op hoofdlijnen beschreven.

  Het beheren en instandhouden van een aantrekkelijke, hele en veilige leefomgeving
  Met beschikbare middelen wordt regulier onderhoud uitgevoerd voor de instandhouding van een aantrekkelijke, hele en veilige leefomgeving. Hiertoe wordt in toenemende mate samengewerkt met verschillende disciplines, in de keten, tussen verschillende organisatie onderdelen en met wijken, buurten en lokale ondernemers.
  Ondersteunend wordt de relatie tussen kwaliteit, areaal en beschikbare middelen inzichtelijk gemaakt en bewaakt.

  Het beheren en instandhouden van het gemeentelijk vastgoed voor een aantrekkelijke woonomgeving
  In opdracht van andere afdelingen en programma's uitvoeren van de beheerexploitatie en onderhoud aan gemeentelijke gebouwen.
  Invullen van de makelaarsrol ten behoeve van bestrijding van leegstand in het vastgoed.
  Ondersteunend worden de (beheer)systemen ten behoeve van het vastgoedbeheer actueel gehouden.

  Het inwinnen, registreren en ontsluiten van gegevens over de openbare ruimte
  Updaten of vernieuwen van de (beheer)systemen ten behoeven van het inwinnen, registreren en ontsluiten van  gegevens over de openbare ruimte.
  Actualiseren van deze (wettelijke) registraties ter ondersteuning van het beheer en instandhouding van de openbare ruimte.

  Overige
  Naast (gegevens)beheer en instandhouding, wordt in dit programma ook (in opdracht) invulling gegeven aan advisering, vergunningverlening (waar mogelijk flitsvergunning), aan- / verkoop en projectbegeleiding.

  Vanuit de strategische doelstelling wordt bovendien invulling gegevens aan verschillende bereikbaarheidsdiensten, zoals calamiteitendiensten, consignatiediensten en weekendreiniging. Deze georganiseerde diensten vormen een structureel onderdeel van de verschillende (sub)producten.

  Indicatoren

  Indicator JR 2014 2016 2017 2018 2019
  Rapportcijfer beleving / waardering kwaliteit openbare ruimte 0 0 0 0 0
  0-meting in 2015 of 2016 (nieuwe indicator waarvan de samenstelling in de 2e helft van 2015 gereed is). Beoogd wordt om via de Stadspeiling een cijfer tussen 0 en 10 te krijgen, waarmee onze inwoners uitdrukking geven aan de kwaliteit en beleving van de openbare ruimte.
  Score gemeente Venlo in jaarlijkse benchmark gemeentelijk vastgoed (verschillen met andere deelnemers vormen indicatie) 0 0 0 0 0
  0-meting in 2015 of 2016, beoogd wordt een waarde ter uitdrukking van het verschil in score met andere deelnemende gemeentes.

  Wat mag het kosten?

  Middelen programmma L/B 2015 2016 2017 2018 2019
  Beheer openbare ruimte Baten 22.036 20.591 20.292 20.243 21.328
  Beheer openbare ruimte Lasten 49.498 46.492 43.946 41.085 40.891
  Saldo exploitatie -27.462 -25.902 -23.654 -20.843 -19.563
  Onttrekkingen aan reserves Baten 6.804 5.470 3.898 520 520
  Toevoegingen aan reserves Lasten 179 -1.406 -833 -810 336
  Saldo na verekening reserves -20.837 -19.026 -18.923 -19.513 -19.379

  Relevante beleidskaders

  De volgende wettelijke- en beleidskaders zijn van toepassing:

  • Strategische visie Venlo 2030.
  • Verschillende wettelijke registraties, waaronder de Basiskaart Grootschalige Topografie (BGT), de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), de Basisregistratie Topografie (BRT), de Basisregistratie Ondergrond (BRO), de Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken (WOZ), de Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen (WKPB) en de Wet Informatie Uitwisseling Ondergrondse Netten (WION).
  • Verschillende (wettelijke) zorgplichten volgend uit onder andere de Wegenwet, Wegenverkeerswet, Wet milieubeheer, Telecommunicatiewet, Wet op de lijkbezorging, Waterwet.
  • Ambitiedocument C2C + uitvoeringsprogramma.
  • Groenbeleidsplan.
  • Diverse landelijk gehanteerde normeringen en richtlijnen, zoals visual tree assessment (VTA) en diverse CROW publicaties.
  • Stad van Actieve Mensen (SAM).

  Relaties met andere programma's

  Dit raad-programma is verbonden met een aantal andere raadprogramma’s. Hieronder een overzicht van deze relaties, met enkele nadere toelichting.

  ·            Programma 1      Bestuur en Publieke Dienstverlening

                                           aanname en behandeling meldingen

  ·            Programma 2     Openbare orde en veiligheid

                                           ondersteuning bij calamiteiten
                                           beheer en onderhoud van blusvoorzieningen

  ·            Programma 3      Participatie en Werkgelegenheid

                                           inzet mensen met afstand tot de arbeidsmarkt

  ·            Programma 5      Onderwijs en Jeugd

                                           beheer en instandhouding onderwijsgebouwen

  ·            Programma 7      Sport- en Cultuurontwikkeling

                                           beheer en instandhouding (sport)accommodaties

  ·            Programma 9     Verkeer en Bereikbaarheid

  beheer en instandhouding van parkeergarages en havenfaciliteiten.   

  ·            Programma 10    Wonen en Leefomgeving   beheer en

  instandhouding van de fysieke leefomgeving