Verkeer en Bereikbaarheid

  Het meerjarig budgettair kader voor programma 9 ziet er na verwerking van alle voorstellen als volgt uit.

  Programma 09: Verkeer en Bereikbaarheid

  Budgettair kader

  2016

  2017

  2018

  2019

  Baten inclusief mutatie reserves

  Stand ontwerpbegroting 2015

  8.909

  8.847

  8.809

  8.809

  Raadsbesluiten na vaststelling begroting

  -518

  -480

  -440

  -440

  Actuele stand baten

  8.391

  8.367

  8.368

  8.368

  Nieuwe ontwikkelingen

  138

  121

  121

  121

  Totaal baten ontwerpbegroting 2016-2019

  8.529

  8.488

  8.490

  8.490

  Lasten inclusief mutatie reserves

  Stand ontwerpbegroting 2015

  7.667

  7.515

  7.416

  7.416

  Raadsbesluiten na vaststelling begroting

  -133

  -181

  -180

  -180

  Actuele stand lasten

  7.534

  7.334

  7.236

  7.236

  Nieuwe ontwikkelingen

  -181

  -35

  60

  70

  Totaal lasten ontwerpbegroting 2016-2019

  7.353

  7.299

  7.296

  7.306

  Saldo ontwerpbegroting 2016-2019

  1.176

  1.189

  1.194

  1.184

  Toelichting nieuwe ontwikkelingen
  De bezuinigingstaakstellingen 'Dynamisch verkeersmanagement' en '1 miljoen fysieke projecten' zijn volledig gerealiseerd en verwerkt in dit programma.
  Daarnaast zijn de inkomsten uit de haven verhoogd (€ 80.000 structureel).