Ontwikkeling Centrumstad

  Het meerjarig budgettair kader voor programma 8 ziet er na verwerking van alle voorstellen als volgt uit.

  Programma 08: Ontwikkeling Centrumstad

  Budgettair kader

  2016

  2017

  2018

  2019

  Baten inclusief mutatie reserves

  Stand ontwerpbegroting 2015

  32.222

  25.330

  34.555

  34.555

  Raadsbesluiten na vaststelling begroting

  -17.539

  -15.771

  -24.009

  -24.009

  Actuele stand baten

  14.683

  9.559

  10.546

  10.546

  Nieuwe ontwikkelingen

  -7.960

  -6.363

  -5.336

  -13.026

  Totaal baten ontwerpbegroting 2016-2019

  6.723

  3.196

  5.210

  -2.480

  Lasten inclusief mutatie reserves

  Stand ontwerpbegroting 2015

  43.056

  35.883

  43.068

  43.068

  Raadsbesluiten na vaststelling begroting

  -15.275

  -13.588

  -21.827

  -21.827

  Mutaties jaarschijf 2019 o.b.v. bestaand beleid

  42

  Actuele stand lasten

  27.781

  22.295

  21.241

  21.282

  Nieuwe ontwikkelingen

  -7.410

  -5.537

  -4.593

  -12.221

  Totaal lasten ontwerpbegroting 2016-2019

  20.372

  16.758

  16.648

  9.061

  Saldo ontwerpbegroting 2016-2019

  -13.648

  -13.562

  -11.438

  -11.541

  Toelichting nieuwe ontwikkelingen
  Naar aanleiding van het structureel tekort op "kermissen" is een business case opgesteld. De uitkomst daarvan is dat binnen het programma "Ontwikkeling centrum stad" toegewerkt wordt naar één grote, beeldbepalende stadskermis in 2018 en de kermissen in de stadsdelen overgelaten worden aan de lokale organisaties, ondernemers en inwoners. Hierover bent u in mei 2015 via RIB 64 geïnformeerd.

  Actualisatie van verwachte kosten en opbrengsten van (majeure) projecten grondexploitaties jaarschijven 2016 t/m 2019 plaatsgevonden volgens de meest recente berekeningen en planningen. Het gaat om eerder door de raad verleende meerjarige kredieten voor grondexploitaties binnen de gesloten financiële huishouding. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de nota Grondbedrijf.

  Samenhangend met de verlenging van de uitgifteperiode Kazernekwartier worden ook de investeringen over een langere termijn gefaseerd. Dit leidt  tot rentebaten ten gunste van het project.