6 Economie en Toerisme

  Wat willen we bereiken?

  Strategische doelstelling

  Strategische doelen
  Het bevorderen van de regionale economie

  Tactische doelen

  Tactische doelen

  • Het bevorderen van de regionale economie op het gebied van agrofood, logistiek en maakindustrie
  • Het versterken van de regionale economie door het stimuleren van bedrijvigheid
  • Het versterken van de regionale kennisinfrastructuur op MBO- en HBO/WO-niveau
  • Het bevorderen van de regionale economie op het gebied van toerisme

  De strategische doelstelling van dit programma is “het bevorderen van de regionale economie”.

  Vanuit dit programma wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de hoofdopgaven van de Strategische visie 2030 en meer in het bijzonder aan de daarin benoemde thema’s “Innovatieve en excellente stad” (Economie) en “Veelzijdige stad in het groen” (Toerisme). Hiermee sluit dit programma ook aan op de regiovisie “Regio in Balans”, en dan met name op de thema’s “Innoveren en Vermarkten” (Economie) en “Boeien en Binden” (Toerisme) en aan het regioprogramma  “Werken aan de Regio Venlo 2015-2018”.

  Dit programma sluit primair aan bij het thema “Positionering en profilering” in het coalitieprogramma Venlo 2014-2018. De ambities van dit college op het gebied van economie en toerisme zijn in het coalitieprogramma opgenomen in de paragrafen “Toerisme langs de Maas en Venlo Verhaal (D2), “Lobby Derde Geldstromen, Stagebureau, Startersfonds” (D6) en “Acquisitie” (D9).

  Ambities Strategische Visie 2030:

  In het gekozen voorkeursscenario “Venlo kansenstad” uit de Strategische Visie worden de volgende voor het programma “Economie en toerisme” relevante ambities aangegeven:
  Venlo is in 2030 een stad met bedrijvigheid rondom de clusters logistiek, kennisintensieve industrie en agribusiness, en past daarbij de principes van C2C toe.

  • Recreatie en toerisme hebben een economische potentie.
  • Kennisintensieve bedrijvigheid moet behouden en versterkt worden.
  • De stad heeft in 2030 een breed aanbod aan hoger onderwijs en academische opleidingen.
  • Het C2C gedachtegoed is een onderscheidend kwaliteitsaspect van de bestaande regionale bedrijvigheid.

  De economische structuurversterking is primair gericht op de krachtige aanwezige speerpuntsectoren logistiek, agribusiness, maakindustrie en toerisme en de cross overs tussen deze sectoren. Dit betekent dat er te allen tijde een aantrekkelijk gedifferentieerd aanbod van werklocaties en commercieel vastgoed aanwezig moet zijn, maar ook dat we vraag gestuurd en flexibel moeten kunnen anticiperen op innovaties en nieuwe behoeften. De nadruk bij de structuurversterking van de toeristische functie ligt in de binnenstad, Arcen en Kloosterdorp Steyl, waarbij de Maas een belangrijke verbindende schakel vormt.

  De onderwijs- en kennisinfrastructuur moet een belangrijke bijdrage leveren aan het vasthouden en aantrekken van hoogopgeleide mensen voor de stad en de regio. Dit vraagt om de aanwezigheid van sterke onderwijs- en kennisinstellingen met een duidelijk eigen profiel en om excellente samenwerking met het bedrijfsleven in onze regio op het gebied van onderwijs en toegepast onderzoek. Daarnaast gaat het over kennistransfer: de overdracht van kennis van kennis- en onderwijsinstellingen naar bedrijven in onze regio.

  Zowel voor wat betreft de economische structuurversterking als voor wat betreft de versterking van de onderwijs- en kennisinfrastructuur staat 2016, evenals vorig  jaar, nadrukkelijk in het teken van de ontwikkeling van de Brighlands Campus Greenport Venlo. De inspanningen die in 2016 worden geleverd sluiten dan ook nauw aan op het “Plan van Aanpak Programma Greenport Venlo” (2014) en dan met name de lijnen “Werklandschap” (Klavertje 4 gebied) en “Kennislandschap” (campusontwikkeling) en in mindere mate de lijn “Infrastructuur en faciliteiten” (rail- en bargeterminal en grootstedelijke voorzieningen). De inspanningen die in kader van de laatste lijn worden geleverd, maken primair deel uit van de programma’s  “Ontwikkeling Centrumstad” en  “Verkeer en Bereikbaarheid” .

  Ambities Coalitieprogramma Venlo 2014 - 2018

  Uit het Coalitieprogramma Venlo 2014 – 2018, “Verbinden vanuit Vertrouwen en Verantwoordelijkheid” worden de volgende relevante ambities aangegeven:

  • Er wordt steviger ingezet op een sterkere profilering van Venlo, acquisitie, lobby en werving van derde geldstromen zodat voor Venlo gunstigere besluiten worden genomen en middelen gegenereerd die bijdragen aan onze ambities.
  • We ondersteunen startende ondernemers en mensen die vanuit een uitkeringssituatie willen gaan ondernemen. Daarvoor hebben we een startersfonds.
  • We verbeteren het investeringsklimaat voor onderwijsinstellingen
  • Het draagvlak voor C2C en duurzaamheid wordt verder versterkt.
  • We versterken de gemeentelijk acquisitiekracht, gaan de huidige structuren en resultaten evalueren en besparen op de externe uitvoeringskosten voor acquisitie.
  • We gaan onze stad beter vermarkten en dragen actief en trots het Verhaal van Venlo uit.
  • We investeren € 1 miljoen incidenteel in Toerisme langs de Maas, waaronder Kloosterdorp Steijl en onze rijke cultuurhistorie in het Verhaal van Venlo.
  • Studenten die een stageplaats of een plek op de Euregionale arbeidsmarkt zoeken gaan we ondersteunen, net als leerlingen in het voortgezet onderwijs op het gebied van maatschappelijke stages. Er komt voor hen een stagebureau.

  Wat gaan we daarvoor doen?

  Onze ambities reiken verder dan 2016. Om die langere termijn-ambities waar te maken, richten we onze inspanningen in 2016 en de daaropvolgende jaren op:

  1. Het versterken van de regionale kennisinfrastructuur op MBO- en HBO/WO-niveau
  2. Het bevorderen van de regionale economie op het gebied van agrofood, logistiek en maakindustrie
  3. Het bevorderen van de regionale economie op het gebied van toerisme
  4. Het versterken van de regionale economie door het stimuleren van bedrijvigheid op werklocaties

  Wij zullen hier onze partners waar, en zo maximaal mogelijk op een interactieve wijze bij betrekken. De belangrijkste partners waarmee wij de doelstellingen in het programma  Economie en Toerisme nastreven zijn de regiogemeenten, de  provincie Limburg, de onderwijs- en kennisinstellingen (MBO, HBO en WO), Ondernemers- en brancheverenigingen, Triple Helix organisaties (zoals SMART LCV), gebiedsontwikkelaars Klavertje Vier Gebied,  acquisitiepartners  (zoals LIOF, NFIA en NDL)  en diverse organisaties (zoals C2C ExpoLab en Leisureport).

  Indicatoren

  Indicator JR 2014 2016 2017 2018 2019
  Werkgelegenheid (abs) 57.400 58.600 59.100 59.700 60.300
  Betreft het aantal arbeidskrachten die beroepsmatig minimaal 12 uur per week betaalde activiteiten verrichten (inclusief uitzendkrachten, maar exclusief seizoensarbeid). Bron LIAS. Meest actuele cijfer heeft betrekking 2014. Cijfers 2016-2020 betreft een raming op basis van een gemeentelijke groeiambitie van 1%. CPB (2015) gaat uit van maximaal 0,7% werkgelegenheidsgroei per jaar in de periode 2001-2020 (scenario Global Economy).
  Economische prestatie (rapportcijfer) 7 7 7 7 7
  Betreft cconomisch rapportcijfer gebaseerd op 41 kwantitatieve indicatoren, verdeeld over een viertal thema’s (“Relatieve vertegenwoordiging”, “Relatieve groei”, “Overige situatie” en “Overige dynamiek”). Bron Bureau Louter. Meest actuele cijfer (7,25) heeft betrekking op 2014. Maximaal haalbare score varieert per jaar, maar ligt meestal rond de 8. Stijging rapportcijfer betreft ambities.
  Aantal door C2C geïnspireerde ruimtelijke-fysieke projecten in het economisch domein 5 5 5 5 5
  Aantal door de gemeente Venlo geregistreerde projecten en activiteiten die bijdragen aan de regionale economie. Het betreft oplevering van C2C gebouwen (nieuwbouw of verbouw) en oprichting of nieuwvestiging van C2C bedrijven of instellingen. Bron: gemeente Venlo (geen databank, maar inventarisatie van beleidsmedewerker C2C). De ambitie is het op peil houden van het aantal projecten en activiteiten.

  Wat mag het kosten?

  Middelen programmma L/B 2015 2016 2017 2018 2019
  Economie en Toerisme Baten 3.764 3.619 4.536 2.976 1.330
  Economie en Toerisme Lasten 8.021 7.203 8.345 344 4.852
  Saldo exploitatie -4.257 -3.584 -3.810 2.632 -3.522
  Onttrekkingen aan reserves Baten 1.050 350 350 0 0
  Toevoegingen aan reserves Lasten 65 0 0 6.131 0
  Saldo na verekening reserves -3.272 -3.234 -3.460 -3.499 -3.522

  Relevante beleidskaders

  Naast sectorale beleidsvisies hebben de volgende kaderstellende documenten een relatie met dit programma.

  • Strategische visie Venlo 2030
  • Strategische visie ‘Regio in balans’
  • Plan van aanpak Programma Greenport Venlo
  • Regionaal Programma  “Werken aan de Regio Venlo 2015-2018”
  • Regionale Visie Werklocaties en Kantoren
  • Ruimtelijke Structuurvisie
  • Ambitiedocument C2C + uitvoeringsprogramma
  • Verbreding Hoger onderwijs Venlo Limburg

  Relaties met andere programma's

  Dit raad-programma is verbonden met een aantal andere raadprogramma’s, waarbij met name wordt gewezen op de relaties met:

  • programma 05. Onderwijs en Jeugd: Voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs en doorgaande leerlijnen.
  • programma 08. Ontwikkeling centrumstad: grootstedelijke functies, Venlo studentenstad;
  • programma 09. Verkeer en bereikbaarheid: ontsluiting en bereikbaarheid bedrijventerreinen;
  • programma 11. Beheer openbare ruimte: adequaat onderhoud bedrijventerreinen.

  Benadrukt wordt de relatie met de programma’s  8 en 9 vanuit de samenhang tussen de lijnen “Werklandschap”, “Kennislandschap” en “Infrastructuur en faciliteiten” uit het Plan van Aanpak Programma Greenport Venlo.