Inleiding

    Inleiding
    Deze paragraaf Grondbeleid begint met een visie op het grondbeleid met het oog op de realisatie van de in de programmabegroting opgenomen doelstellingen. Vervolgens wordt ingegaan op de wijze waarop de gemeente het grondbeleid uitvoert. Dan volgt een actuele prognose van het te verwachten resultaat van alle  grondexploitaties, met aansluitend een prognose van de mogelijke winstneming. Tot slot wordt ingegaan op  de risico`s van de grondexploitaties, de reserves van het Grondbedrijf en de hierbij te hanteren uitgangspunten.

    De paragraaf Grondbeleid geeft  de hoofdlijn van het te voeren grondbeleid en de risico’s weer.  De nadere uitwerking van het grondbeleid en de grondexploitaties is opgenomen in de respectievelijke Nota’s Grondbedrijf. In deel A van de Nota wordt beschreven hoe het grond- en vastgoedbeleid wordt ingezet om maatschappelijke doelstellingen te realiseren. Deel A van de Nota wordt in principe eenmaal per Collegeperiode vastgesteld, tenzij er majeure beleidswijzigingen aan de orde zijn. Na  gemeenteraadsverkiezingen wordt opnieuw grond- en vastgoedbeleid geformuleerd, dat aansluit op de afspraken in het nieuwe coalitieprogramma. Dit is vorig jaar beschreven in deel A van de Nota Grondbedrijf 2015.
    Deel B van de Nota, de risiconota wordt jaarlijks opgesteld.