Sport- en Cultuurbevordering

  Het meerjarig budgettair kader voor programma 7 ziet er na verwerking van alle voorstellen als volgt uit.

  Programma 07: Sport- en Cultuurbevordering

  Budgettair kader

  2016

  2017

  2018

  2019

  Baten inclusief mutatie reserves

  Stand ontwerpbegroting 2015

  3.333

  2.668

  2.667

  2.667

  Raadsbesluiten na vaststelling begroting

  -309

  356

  356

  356

  Actuele stand baten

  3.024

  3.024

  3.024

  3.024

  Subtotaal nieuwe ontwikkelingen baten

  -180

  -169

  -169

  -169

  Totaal baten ontwerpbegroting 2016-2019

  2.844

  2.855

  2.855

  2.855

  Lasten inclusief mutatie reserves

  Stand ontwerpbegroting 2015

  13.533

  12.662

  12.526

  12.526

  Raadsbesluiten na vaststelling begroting

  -2.148

  -1.391

  -1.411

  -1.409

  Actuele stand lasten

  11.385

  11.271

  11.115

  11.117

  Nieuwe ontwikkelingen

  644

  341

  9

  -37

  Totaal lasten ontwerpbegroting 2016-2019

  12.029

  11.612

  11.124

  11.079

  Saldo ontwerpbegroting 2016-2019

  -9.184

  -8.756

  -8.269

  -8.224

  Toelichting nieuwe ontwikkelingen
  De openstaande bezuinigingstaakstelling met betrekking tot zwembad de Wisselslag is niet te realiseren voor de jaren 2016 en 2017 (€ 630.000) en deels niet te realiseren voor de jaren vanaf 2018 (€ 420.000). Deze bezuinigingstaakstelling is daardoor aangemerkt als besparingsverlies.

  In 2012 is besloten de tarieven van de binnensportaccommodaties te verhogen. Verwacht werd dat de hogere tarieven tot een hogere, meer rendabele, opbrengst zou leiden. De cijfers over de jaren 2012 t/m 2014 laten echter zien dat het gebruik van de accommodaties is teruggelopen waardoor het (voordelig) effect beperkter is dan vooraf gedacht. Dit leidt tot een structureel nadeel van  € 120.000.

  Daarnaast was de verwachting dat, na sluiting van het zwembad Nieuw Steijl in Tegelen, bezoekers zouden overgaan naar zwembad de Wisselslag in Blerick. Hiermee was rekening gehouden in de budgettering van de inkomsten bij de Wisselslag vanaf 2012. Daarnaast zijn de tarieven in 2012 verhoogd. Inmiddels blijkt dat de bezoekersaantallen tegenvallen. De afgelopen jaren zijn er als gevolg daarvan minder inkomsten gerealiseerd dan begroot. Dit leidt tot een structureel nadeel van € 125.000

  Verder is voor zwembad De Wisselslag jaarlijks € 25.000 begroot voor onderhoud, maar wordt jaarlijks ruim € 175.000 uitgegeven. Dat heeft de laatste jaren betekend dat het overige onderhoud aan sportgebouwen op een lager kwaliteitsniveau is uitgevoerd. Dat heeft gevolgen voor de kwaliteit van de gebouwen op langere termijn. Voor 2016 en 2017 worden er daarom extra middelen beschikbaar gesteld.