Integraal Bedrijfsvoeringsplan

  Bedrijfsvoering is de sturing en beheersing van bedrijfsprocessen om onze beleidsdoelstellingen te kunnen realiseren. In 2015 zijn de activiteiten rondom de verbeteringen en vereenvoudigingen in de bestuurlijke planning en control producten voor de gemeenteraad afgerond (actieprogramma “verbetering sturing en beheersing”). In 2015 is de verdere implementatie gerealiseerd inzake de verbetering van het P&C proces zelf en de doorvertaling van de programmabegroting in onderliggende rapportages en administratieve processen.

  Op basis van de zogenaamde “bouwopdracht” van de afdeling Advies & Beheer en de nieuw opgestelde besturingsfilosofie wordt binnen de voornoemde verbetering van het P&C proces de bedrijfsvoering verder doorontwikkeld.
  Doordat de omgeving voortdurend in beweging is, vereist dit dat de bedrijfsvoeringsaspecten van de organisatie hierin mee moeten bewegen.
  Integrale bedrijfsvoering bestrijkt de samenhang en balans tussen enerzijds de ambities en anderzijds de interne werkorganisatie.

  De bedrijfsvoering moet het primaire proces ondersteunen zodat dit proces efficiënt en effectief kan verlopen. De bedrijfsvoering is centraal georganiseerd in de afdeling Advies & Beheer en de adviseurs werken gedeconcentreerd, dicht bij de lijnafdelingen zodat de juiste advisering en ondersteuning kan plaatsvinden.
  In 2016 zal  dit concept verder vorm gegeven worden op basis van lean management methodieken. Dit moet er toe bijdragen dat de processen makkelijker en duidelijker verlopen.

  Aan de hand van deze verbeterde processen is in Venlo de “basis op orde” en is de organisatie “in control”. Management informatie is daarbij de basis voor de sturing en beheersing van de organisatie en vormt de basis voor de bestuurlijke verantwoording naar raad en college.
  De informatiebehoefte wordt met de raad, college en management bepaald en zoveel mogelijk realtime gepresenteerd.

  Voor de doorontwikkeling van de organisatie zijn de volgende aandachtspunten van groot belang:

  -   sturing van leidinggevenden op resultaten;
  -   verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie;
  -   uitgaan van zelfstandige taakvolwassen medewerkers;
  -   veel verantwoordelijkheid bij medewerkers waarbij het resultaat belangrijker is dan aanwezigheid;
  -   vertrouwen in medewerkers is sleutelwoord met daarop afgestemde “control”.

  De bedrijfsvoering zal aan de hand van deze uitgangspunten verder worden vorm gegeven en er zullen mogelijk innovaties in de bedrijfsvoering plaatsvinden.