Overzicht belastingen en heffingen

  De gemeentelijke belastingen en heffingen vormen circa 13 procent van de inkomsten van de gemeente. Het is van belang optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden die de Gemeentewet en andere bijzondere wetten bieden om belasting en leges te heffen. De Gemeentewet somt de belastingen die een gemeente mag heffen, limitatief op.
  De belastingen die in 2016 door de gemeente Venlo geheven worden zijn:

  ·            Onroerende zaakbelastingen (OZB)
  ·            Hondenbelasting
  ·            Toeristenbelasting
  ·            Parkeerbelastingen
  ·            Reclamebelasting (binnenstad Venlo)

  ·            Bouwgrondbelasting

  Op grond van artikel 229 van de Gemeentewet kan de gemeenteraad rechten heffen voor door de gemeente geleverde diensten en producten. Dit zijn heffingen die eenzijdig door de gemeente worden opgelegd. Voor deze categorie bepaalt artikel 229b van de Gemeentewet dat de te hanteren tarieven maximaal 100% kostendekkend mogen zijn. De wet geeft voor de mogelijke rechten geen limitatieve opsomming.

  Venlo kent voor 2016 de volgende rechten:

  ·            Afvalstoffenheffing
  ·            Rioolheffing (art. 228a Gemeentewet)
  ·            Leges
  ·            Marktgelden
  ·            Haven- en opslaggelden
  ·            Lijkbezorgingsrechten
  ·            BIZ-heffing Tegelen centrum

  ·            BIZ-heffing 18 bedrijventerreinen

  •           BIZ-heffing Blerick centrum

  Aanslagbiljet
  De gemeente Venlo kent een belastingaanslag waarop de belangrijkste belastingen en heffingen op één aanslagbiljet worden verenigd. Het gaat om de OZB, afvalstoffenheffing, rioolheffing en voor zover van toepassing de hondenbelasting. Op het aanslagbiljet is ook de WOZ-waarde vermeld. In 2016 ontvangen belanghebbenden de nieuwe WOZ‑waarde met waardepeildatum 1‑1‑2015.
  Zoals bekend heeft Venlo de heffing en invordering van de belastingen ondergebracht in de Gemeenschappelijke Regeling BsGW. Om een maximaal rendement te realiseren zijn, met ingang van 1 januari 2015, de waterschapsheffingen en de gemeentelijke belastingen voor de deelnemers gecombineerd op één biljet ondergebracht.

  Onroerendezaakbelastingen

  Opbouw raming opbrengsten OZB begroting 2016

  (bedragen x € 1.000)

  WOZ

  OZB Eigenaren

  OZB Gebruikers

  OZB-opbrengst

  Woningen

  Waarde beginstand

  2015

  € 7.912.852

  € 7.912.852

  OZB-tarief/-percentage

  2015

  0,2077%

  OZB-opbrengst

  € 16.435

  € 16.435

  Niet-woningen

  Waarde beginstand

  2015

  € 3.043.869

  € 3.043.869

  € 2.833.726

  OZB-tarief/-percentage

  2015

  0,3060%

  0,2456%

  OZB-opbrengst

  € 9.323

  € 6.968

  € 16.292

  Totaal

       10.956.721

  € 25.758

  € 6.968

  € 32.726

  Oninbaar 0,5%

   €                     164-

  Areaaluitbreiding

   €                     150

  Totaal

  € 32.713

  Toelichting:

  ·            Begroting 2015-2016
  Om de budgettaire opgave op te lossen zoals die voorlag bij de begroting 2014-2017 is een aantal maatregelen genomen. Eén van de maatregelen was het ophogen van de OZB-opbrengst. Er werd destijds uitgegaan van een volumestijging, mede als gevolg van areaaluitbreiding. Dit zou moeten leiden tot een structurele toename van de OZB-0pbrengst van € 1,0 miljoen. Echter door de slechte conjunctuur is het bouwvolume de laatste jaren fors afgenomen. Dit heeft geleid tot een lagere areaaluitbreiding dan waarmee destijds is rekening gehouden. Dit betekent dat de geraamde OZB inkomsten structureel achterblijven met € 0,7 miljoen. De raming voor 2016 bedraagt
  € 150.000 aan extra OZB-opbrengst.

  ·            Kadernota 2016
  In de Kadernota is aangegeven dat de inflatoire aanpassing van de OZB met 1,9% resulteert in een meeropbrengst OZB van € 0,6 miljoen.
  In totaal neemt de OZB opbrengst in 2016 toe met € 0,4 miljoen ten opzichte van de begroting 2015.

  Afvalstoffenheffing
  Afvalstoffenheffing dient ter financiering van de kosten voor beheer en verwerking van afval. De afvalstoffenheffing maakt net als de OZB en de rioolheffing onderdeel uit van de woonlastendruk. De gemeente Venlo maakt onderscheid in de heffing tussen eenpersoonshuishoudens en meerpersoonshuishoudens. Voor de afvalstoffenheffing geldt 100% kostendekkendheid. Op basis van de kostenbegroting 2016 worden de inkomsten uit de afvalstoffenheffing op € 7,5 miljoen geraamd. In dit bedrag is de (gedeeltelijke) teruggave vanuit de egalisatiereserve afvalstoffenheffing niet opgenomen, conform raadsbesluit (raadsvoorstel 31 d.d. 24 juni 2015). Middels dit raadsvoorstel is besloten om de egalisatie reserve te verminderen met € 3,5 miljoen in de periode 2016-2018. Uitgaande van een richtlijn van € 25 betekent dit dat voor 2016 de afvalstoffenheffing voor meerpersoonshuishoudens zal dalen met ongeveer € 28 en voor éénpersoonshuishoudens met ongeveer € 17 (conform de gebruikelijke tariefverhouding 100:60).

  Rioolheffing
  Rioolheffing dient ter financiering van de gemeentelijke watertaken, waaronder het beheer en onderhoud van gemeentelijke riolering, afvalwater, hemelwater, grondwater en dergelijke. De gemeente Venlo heft rioolheffing van de gebruiker van een perceel. Er wordt onderscheid gemaakt tussen kleinverbruik (t/m 1.000 m³)   en grootverbruik (boven 1.000 m³). De rioolheffing maakt net als de OZB en afvalstoffenheffing onderdeel uit van de woonlastendruk. Op basis van de kostenbegroting 2016 wordt de opbrengst rioolheffing geraamd op € 8,6 miljoen.

  Toeristenbelasting
  De tarieven voor 2016 worden inflatoir bijgesteld. Dit leidt tot de volgende tarieven per persoon per overnachting:

  Categorie

  2015

  2016

  Hotels

   €    1,87

   €    1,91

  Vakantie-onderkomens en stacaravans

   €    1,55

   €    1,58

  Mobiele onderkomens en vakantieaccommodaties

   €    1,35

   €    1,38

  Hondenbelasting
  Hondenbelasting is een algemeen dekkingsmiddel. De tarieven voor 2016 worden alleen inflatoir bijgesteld.  Er bestaat geen verband met de voorzieningen of overlastbestrijding. De totale opbrengst wordt voor 2016 geraamd op € 865.000.