Voorwoord

  Voor u ligt de (meerjaren)begroting 2016-2019 van de gemeente Venlo. In grote lijnen volgt de inhoud van dit document de kaders zoals die door u in het voorjaar bij de behandeling van de kadernota zijn vastgesteld.

  Daar waar we bij de voorbereiding van de vigerende begroting nog slagen om de arm moesten houden ten aanzien van het economisch klimaat, kunnen we inmiddels vaststellen dat aan de langste economische recessie sinds de jaren '30 van de vorige eeuw een einde is gekomen. Dat is goed nieuws, zowel voor de inwoners van onze stad als voor de regionale bedrijvigheid waarvan deze inwoners wat betreft hun boterham van afhankelijk zijn.

  Voor de gemeentebegroting ligt dit helaas toch iets genuanceerder. De ontwikkelingen van de afgelopen jaren hebben namelijk een stevige wissel getrokken op het vermogen van onze organisatie om nieuwe ambities ter hand te nemen of onvoorziene financiële tegenvallers op te vangen. Wij hebben in het afgelopen decennium voortvarend werk gemaakt Venlo uit te bouwen tot een aantrekkelijke woon-, werk- en verblijfplaats. Venlo studentenstad, Venlo winkel- en woonstad. Daarbij hebben we echter ook altijd getracht om de balans tussen investeringen in de maatschappelijke ruggengraat en het vestigingsklimaat te bewaren.

  Een aantal projecten die we in dit verband zijn gestart zijn inmiddels uitgevoerd of worden binnenkort afgerond. Het nieuwe stadskantoor is daarvan wellicht op dit moment het meest aansprekende voorbeeld. Een aantal andere initiatieven heeft echter omwille van allerlei redenen vertraging opgelopen, niet in de laatste plaats vanwege het gebrek aan toereikende budgettaire middelen. In het coalitieprogramma hebben wij nadrukkelijk een aantal ambities opgenomen welke in 2016, halverwege de bestuurlijke rit, naar onze verwachting zullen zijn gerealiseerd.

  2015 was het eerste jaar waarin we formeel verantwoordelijkheid droegen voor de nieuwe gedecentraliseerde taken op het sociaal domein. Nauwlettend zullen we ook in 2106 de ontwikkelingen moeten volgen om zowel inhoudelijk als financieel op koers te blijven.

  Rekening houdend met alle in deze begroting opgenomen ontwikkelingen en de onzekerheden zijn we er in geslaagd om u een sluitend financieel meerjarenperspectief te bieden met een licht begrotingsoverschot. Gelet op de relatief zwakke positie van ons weerstandsvermogen en de relatief hoge schuldpositie is dit geen uitnodiging tot het doen van nieuwe uitgaven, maar een volgende stap naar verbetering van ons financiële fundament.

  Wij wensen u een goede gedachtewisseling toe. Niet in de eerste plaats om het debat zelf, maar om het welzijn en de toekomst van onze inwoners.