Onderwijs en Jeugd

  Het meerjarig budgettair kader voor programma 5 ziet er na verwerking van alle voorstellen als volgt uit.

  Programma 05: Onderwijs en Jeugd

  Budgettair kader

  2016

  2017

  2018

  2019

  Baten inclusief mutatie reserves

  Stand ontwerpbegroting 2015

  3.912

  3.912

  3.912

  3.912

  Raadsbesluiten na vaststelling begroting

  -630

  -630

  -630

  -630

  Actuele stand baten

  3.281

  3.281

  3.281

  3.281

  Nieuwe ontwikkelingen

  20

  20

  20

  20

  Totaal baten ontwerpbegroting 2016-2019

  3.301

  3.301

  3.301

  3.301

  Lasten inclusief mutatie reserves

  Stand ontwerpbegroting 2015

  16.493

  16.988

  16.842

  16.842

  Raadsbesluiten na vaststelling begroting

  -1.088

  -1.088

  -1.088

  -1.088

  Actuele stand lasten

  15.405

  15.900

  15.754

  15.754

  Nieuwe ontwikkelingen

  -807

  -513

  -480

  -634

  Totaal lasten ontwerpbegroting 2016-2019

  14.598

  15.387

  15.274

  15.120

  Saldo ontwerpbegroting 2016-2019

  -11.297

  -12.086

  -11.973

  -11.819

  Toelichting nieuwe ontwikkelingen
  De openstaande bezuinigingstaakstelling op onderwijshuisvesting en welzijnsaccommodaties is aangemerkt als besparingsverlies. Dit leidt tot een nadeel van  € 420.000.

  Daarnaast leiden nieuwe afspraken met kinderopvangorganisatie over de verdeling van huisvestings- en overige kosten over het (reguliere) peuterspeelzaalwerk en de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) tot een structureel voordeel van  € 161.000.