Wonen en Leefomgeving

  Het meerjarig budgettair kader voor programma 10 ziet er na verwerking van alle voorstellen als volgt uit.

  Programma 10: Wonen en Leefomgeving

  Budgettair kader

  2016

  2017

  2018

  2019

  Baten inclusief mutatie reserves

  Stand ontwerpbegroting 2015

  4.350

  4.337

  4.337

  4.337

  Raadsbesluiten na vaststelling begroting

  18.034

  16.266

  24.504

  24.504

  Mutaties jaarschijf 2019 o.b.v. bestaand beleid

  -109

  Actuele stand baten

  22.383

  20.602

  28.840

  28.731

  Nieuwe ontwikkelingen

  -12.265

  -16.996

  -19.628

  -19.318

  Totaal baten ontwerpbegroting 2016-2019

  10.118

  3.606

  9.212

  9.413

  Lasten inclusief mutatie reserves

  Stand ontwerpbegroting 2015

  11.996

  11.994

  12.013

  12.013

  Raadsbesluiten na vaststelling begroting

  18.682

  16.974

  25.162

  25.162

  Mutaties jaarschijf 2019 o.b.v. bestaand beleid

  -109

  Actuele stand lasten

  30.679

  28.969

  37.174

  37.065

  Nieuwe ontwikkelingen

  -10.031

  -14.643

  -17.164

  -16.871

  Totaal lasten ontwerpbegroting 2016-2019

  20.647

  14.326

  20.011

  20.193

  Saldo ontwerpbegroting 2016-2019

  -10.529

  -10.719

  -10.798

  -10.780

  Toelichting nieuwe ontwikkelingen
  In het eerste halfjaar van 2015 is de Bestuursopdracht Businesscase Bouwleges uitgewerkt. Het doel is om de mogelijkheden aan te geven die leiden tot 100 % kostendekkendheid van de leges voor vergunningverlening en toezicht op de activiteit bouwen. De algemene conclusie van het onderzoek bouwleges is dat in de huidige begroting met name de opbrengsten te hoog zijn opgenomen en dat bijstelling noodzakelijk is. De bijstelling bedraagt € 811.000 in 2016 en € 921.000 vanaf 2017 en is verwerkt in voorliggende begroting.

  Actualisatie van verwachte kosten en opbrengsten van (majeure) projecten grondexploitaties jaarschijven 2016 t/m 2019 plaatsgevonden volgens de meest recente berekeningen en planningen. Het gaat om eerder door de raad verleende meerjarige kredieten voor grondexploitaties binnen de gesloten financiële huishouding. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de nota Grondbedrijf.

  Daarnaast ontvangt de gemeente ter uitvoering van het convenant “Bodem en Ondergrond 2016-2020" in de periode 2016-2020 over vijf jaar € 4,2 miljoen uit het gemeentefonds. De hiermee samenhangende uitgaven zijn verwerkt op dit programma. De ontvangsten uit het gemeentefonds zijn begroot op programma 12.

  De gemeente Venlo heeft de verplichting om de zogenaamde A-lijstwoningen te saneren. Dit zijn woningen die op 1 maart 1986 een geluidbelasting vanwege wegverkeerslawaai ondervonden van 65 dB(A) of hoger én waar gevelmaatregelen door de gemeente destijds als enige oplossing werd gezien. Momenteel wordt de sanering van deze woningen (725) gefinancierd op basis van ISV-Geluid budget. Dit is echter ontoereikend. Het ministerie van infrastructuur en milieu heeft gemeente Venlo een budget toegekend van  € 500.000, verdeeld over de jaren 2015 en 2016 voor het voorbereiden, het onderzoeken en aanbrengen van geluidwerende maatregelen tegen verkeerslawaai aan woningen, als bedoeld in artikel 44 van de Subsidieregeling (zogenaamde A-lijstwoningen vanwege lokale wegen).