Verrekening met reserves

  Reserves 2016 2017 2018 2019
  Baten (onttrekkingen reserves)
  Algemene Reserve 25 670 0 0
  Algemene Grondreserve 1.962 1.962 1.309 1.309
  Res. Reorganisatiekosten 1.095 201 75 75
  Res. Kazerne vervroegde afschr 4.736 3.312 0 0
  Res. Besl.Woninggeb.Subs.(BWS) 13 0 0 0
  Res. MFA Arcen en Velden 46 0 0 0
  Res. Bodemkwaliteit 76 76 76 76
  Res.Individueel loopbaanbudget 508 0 0 0
  Res.Regionaal werkbedrijf 487 0 0 0
  Res. Geluidkwaliteit 322 322 322 322
  Res. Kapitaallasten Stadskant. 1.327 1.211 1.094 1.094
  Res. Cum.afschrijving activa 883 863 851 851
  Egal.res. Openbare Verlichting 178 77 50 50
  Totaal baten 11.659 8.694 3.777 3.777
  Lasten (toevoegingen reserves)
  Algemene Reserve 2.824 1.462 3.437 3.458
  Algemene Grondreserve 1.546 1.322 7.239 1.380
  Res. Reorganisatiekosten 900 110 75 75
  Res. Kazerne vervroegde afschr 3.991 3.943 1.937 2.056
  Res. Bodemkwaliteit 844 844 844 844
  Res.Regionaal werkbedrijf 457 0 0 0
  Reserve Cultuurfonds 85 85 85 85
  Egal.res. Afvalstoffenheffing -1.433 -833 -810 336
  Egal.res. Openbare Verlichting 27 0 0 0
  Totaal lasten 9.241 6.934 12.808 8.234

  Toelichting
  Algemene Reserve

  • Onttrekkingen

  Middels een amendement bij de begroting 2014-2017 is er een kasschuif toegepast en € 110.000 toegevoegd aan de algemene reserve, dit valt voor € 85.000 vrij in 2015 en € 25.000 in 2016.
  Daarnaast wordt ter dekking van de incidentele PKB-problematiek in 2017 € 670.000 onttrokken (zie tevens VoRap 2015, paragraaf 5.3).

  • Toevoegingen

  Aan de algemene reserve wordt in 2016 € 700.000 toegevoegd. Het gaat hierbij om de uitvoering van bij eerdere begrotingen genomen besluit.
  In 2015 vind een kasschuif plaats van € 1.339.000 onttrekking uit de algemene reserves , dit wordt in 2016 voor € 928.000 en in 2017 € 411.000 via de algemene reserve terug gestort.
  Bij het vaststellen van de begroting 2015-2018 bedroeg het begrotingsresultaat in 2017 € 197.000, in 2018 € 1.269.000, middels een amendement is er in 2017 een kasschuif  toegepast  van € 100.000 verrekend met het begrotingsresultaat.
  Ter dekking van de PKB-problematiek in 2017 (€ 670.000, zie boven) valt vrij in 2016 voor € 28.000, in 2018 en 2019 € 321.000.
   Het surplus van TPN leningen wordt ter versterking van het weerstandsvermogen gestort in de algemene reserve in 2016 voor € 460.000 in 2017  € 444.000 en in 2018 € 382.000.
  In de voorliggende begroting wordt ter versterking van het weerstandsvermogen in 2016 € 709.000, in 2017 € 409.000, in 2018 € 1.466.000 en in 2019 € 3.137.000 aan de algemene reserve toegevoegd.

  Algemene Grondreserve

  • Onttrekkingen

  Ter dekking van acquisitie wordt in 2016 en in 2017 elk jaar € 350.000 onttrokken aan de algemene grondreserve. Er vindt een overheveling plaats naar de voorziening ‘Nadelig exploitatieresultaat’ van
  € 1.612.000 (in 2016 en in 2017) en € 1.309.000 in 2018 en 2019, ter dekking van verwachte toekomstige nadelige resultaten op majeure projecten.

  • Toevoegingen

  Ter compensatie van lopende projecten in verband met de in 2001 gestegen uurtarieven wordt conform besluit Prorap 2011-I € 270.000 in  2016 toegevoegd aan de algemene grondreserve.
  De geactualiseerde rentecomponent bedraagt voor 2016 € 1.276.000, 2017 € 1.322.000, voor 2018 € 1.108.000 en voor 2019 € 1.380.000. Tevens is het resultaat van het project ‘Trade Port West’ in 2018 herberekend op € 6.131.000.

  Reserve Reorganisatiekosten

  • Onttrekkingen

  Betreft de inrichting van de begroting van het mobiliteitscentrum, hiervoor wordt in 2016 € 730.000 en in 2017 € 126.000 ontrokken aan de reserve.
  Er vind een overheveling plaats van incidentele budgetten uit de (exploitatie)begroting naar de reserve Reorganisatiekosten. Op deze wijze kunnen de benodigde financiële middelen worden veilig gesteld voor de realisatie van  projecten en activiteiten die zijn opgesteld in een meerjarenprogramma ten behoeve van organisatieontwikkeling (voorheen Expeditie). Besteding van deze budgetten vindt plaats in 2016 voor € 365.000 en voor 2017 t/m 2019 elk jaar € 75.000.

  • Toevoegingen

  Uitvoering gevend aan het DT besluit van 24 maart 2014 betreffende het voorstel ‘Nieuwe inrichting Expeditie’, vind een dotatie plaats aan de bestemmingsreserve ‘Reorganisatiekosten’ van € 500.000 in 2016.
  Overheveling van incidentele budgetten van projecten en activiteiten die zijn opgesteld in een meerjaren-programma ten behoeve van organisatieontwikkeling (voorheen Expeditie). Toevoeging in de reserve bedraagt  in 2016 € 365.000 en voor 2017 t/m 2019 elk jaar € 75.000.
  Voeding reserve reorganisatiekosten door afloop van budgetten voor garantielonen binnen de Personeelsbegroting. In 2016 € 35.000 en in  2017 € 35.000.

  Reserve Kazernekwartier vervroegde afschrijving
  In plaats van dekking van het grondexploitatie-tekort uit de meerjaren-begroting, worden de kosten van de openbare voorzieningen, inclusief de waarde van de onderliggende gronden, uit de grondexploitatie gehaald om deze te activeren. De daaruit voortvloeiende kapitaallasten worden gedekt uit de gereserveerde middelen in de meerjarenbegroting. Per saldo is sprake van een budgettair neutrale wijziging die een aantal administratief-technische aanpassingen en besluiten vergt.

  • Onttrekkingen

  Voor 2016 bedraagt de dekking € 4.736.000, voor 2017 € 3.312.000.

  • Toevoegingen

  Voor 2016 bedraagt de toevoeging  € 3.991.000, 2017 € 3.776.000, voor 2018 € 1.881.000 en voor 2019 € 1.921.000. De rentecomponent bedraagt voor 2017 € 167.000, voor 2018 € 56.000 en voor 2019 € 133.000.

  Reserve Besluit Woning-gebonden Subsidies (BWS)

  • Onttrekkingen

  Ter dekking van de verplichtingen als gevolg van sociale huur en sociale koop wordt conform
  Prorap 2011-II in 2016 € 13.000 onttrokken.

  Reserve Multifunctionele accommodatie A & V

  • Onttrekkingen

  In 2015 wordt € 10.217.000 ingezet om activa met maatschappelijk nut vervroegd af te schrijven waardoor de daaruit voortvloeiende vrijvallende middelen worden ingezet ter dekking van de structurele kapitaallasten. Alsmede een meerjarige onttrekking conform begroting A & V ad.€ 46.000 in 2016.

  Reserve Bodem gelden

  • Onttrekkingen

  Ter dekking van de uitgaven met betrekking tot bodemsanering  wordt vanaf 2016 t/m 2019 jaarlijks
  € 76.000 onttrokken.

  • Toevoegingen

  Ter uitvoering van het convenant zal de gemeente in de periode 2016-2020 over vijf jaar € 4,2 miljoen ontvangen uit het gemeentefonds als specifieke uitkering. De middelen worden uitgekeerd in 2015 € 828.000 en in 2016 t/m 2019 € 844.000,- per jaar.

  Reserve Individueel loopbaanbudget

  • Onttrekkingen

  Bestemmingsreserve ten behoeve van opleidingsactiviteiten in 2016 voor € 508.000.

  Reserve Regionaal werkbedrijf
  Om de werving en selectie van zowel arbeidskrachten als banen te faciliteren, stelt het
  ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid per arbeidsmarktregio een bedrag van € 1
  miljoen euro per arbeidsmarktregio beschikbaar, uit te betalen in 3 tranches (2014, 2015 en
  2016). Venlo is als centrumgemeente ontvanger en beheerder van deze middelen, welke
  bedoeld zijn voor de schaalgrootte van de 7 gemeenten die samen de regio Venlo/Noord-
  Limburg vormen. Met deze middelen kan het Werkbedrijf worden gefaciliteerd en worden gestort in de reserve Regionaal werkbedrijf. De geraamde meerjarige onttrekkingen worden gelijk meegenomen.

  • Onttrekkingen in 2016 € 487.000
  • Toevoegingen in 2016 € 457.000.

  Reserve Cultuurfonds

  • Toevoegingen

  Herijking cultuurbeleid 2016 t/m 2019 jaarlijks € 75.000.
  Realisatie taakstelling Museum van Bommel van Dam 2016 t/m 2019 jaarlijks € 10.000.

  Reserve Geluidskwaliteit

  • Onttrekkingen

  Ter dekking van de uitgaven met betrekking tot geluidsbeheer  wordt vanaf 2016 t/m 2019 jaarlijks
  € 322.000 onttrokken.

  Reserve Kapitaallasten Stadskantoor

  • Onttrekkingen

  Betreft meerjarige dekking van de kapitaallasten met betrekking tot het nieuwe stadskantoor. De onttrekkingen betreffen in 2016 € 1.327.000, in 2017 € 1.211.000 en in 2018 en 2019 € 1.094.000.

  Reserve Cumulatieve Afschrijving activa

  • Onttrekkingen

  Conform de wettelijke kaders wordt het eigen vermogensbestanddeel van investeringen met een economisch nut (welke geheel of gedeeltelijk worden gedekt uit bestemmingsreserves) overgeheveld naar de reserve ‘Afschrijvingen’. Gedurende de diverse afschrijvingstermijnen valt vervolgens het corresponderende (door de raad vastgestelde) bedrag vrij uit deze reserve ter dekking van de afschrijvingslast van het betreffende actief. Met andere woorden: het gaat hier om meerjarige cumulatieve onttrekkingen ter dekking van afschrijvingslasten. Voor 2016 gaat het om een bedrag van € 883.000, in 2017 om € 863.000, in 2018 om € 851.000 en voor 2019 om een bedrag van € 851.000.

  Egalisatiereserve Afvalstoffenheffing

  • Toevoegingen

  Zoals opgenomen in de raadinformatiebrief van 24-06-2015 RV-nr. 2015-31 / RIB-44 wordt voorgesteld om de reserve terug te brengen tot maximaal € 1,0 miljoen in 2019. Dit heeft tot gevolg een aframing van de toevoeging in 2016 € 1.433.000, in 2017 € 833.000, in 2018 € 810.000 en in 2019 een toevoeging van € 336.000.

  Egalisatiereserve Openbare verlichting

  • Onttrekkingen

  Betreft actualisatie besparing op energie- en onderhoudskosten voor 2016 € 178.000, voor 2017 € 77.000 en voor 2018 en 2019 elk jaar € 50.000.

  • Toevoegingen

  Er vind een dotatie plaats ter compensatie van de niet volledig gerealiseerde besparingen van de eerste jaren. In  2016 is de dotatie € 27.000.