De beschikbare middelen (budgettair kader)

  Wat is de financiële vertaling?
  Vanaf 2016 zijn de budgetten voor de WMO, Jeugdwet en Participatiewet gebaseerd op een objectief verdeelmodel dat door de rijksoverheid is bepaald.
  In tabel 1 staat een weergave van het budgettair kader waarin de effecten van de meicirculaire 2015 zijn vertaald en tevens bestaande budgetten zijn vertaald.

  tabel 1

  Naast de bovenstaande financiële budgetten zijn op basis van beleidsmatige inzichten voor de begroting 2016 en later, bestaande budgetten toegevoegd aan de middelen die beschikbaar zijn voor de uitvoering van betreffende wetgeving. Dit zijn middelen die met name betrekking hebben op de WMO en dus ten goede komen voor de uitvoering van de betreffende taken. In onderstaande tabel 2 wordt weergegeven het totaal beschikbare budget voor uitvoering van de decentralisaties voor het jaar 2016 en later.

  tabel  2