10 Wonen en Leefomgeving

  Wat willen we bereiken?

  Strategische doelstelling

  Strategische doelen
  Het bieden van een aantrekkelijke woon- en leefomgeving

  Tactische doelen

  Tactische doelen

  • Het aantrekkelijk houden van de woon- en leefomgeving
  • Vergroten ruimtelijke kwaliteit door behouden en benutten erfgoed
  • Realiseren van gevarieerd en passend woningaanbod voor huidige en toekomstige inwoners
  • Instandhouden en verbeteren kwaliteit van de leefomgeving

  De strategische doelstelling van dit programma is “het bieden van een aantrekkelijke woon- en leefomgeving”.

  Vanuit dit programma wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de hoofdopgaven van de Strategische visie 2030 en meer in het bijzonder aan het daarin benoemde thema Veelzijdige stad in het groen”. Hiermee sluit dit programma ook aan op de regiovisie “Regio in Balans”, en dan met name op het thema  “Boeien en Binden”.

  Dit programma sluit primair aan bij het thema “Leefbaarheid in wijken en kernen” in het coalitieprogramma Venlo 2014-2018, zowel qua nieuwe rol en houding van de gemeente inzake stimuleren van kleine ruimtelijke initiatieven, als vanwege enkele concrete afspraken.

  Ambities Strategische Visie 2030

  In het gekozen voorkeursscenario ‘Venlo kansenstad’ uit de Strategische Visie worden de volgende voor het programma “Wonen en leefomgeving” relevante ambities aangegeven:

  • Binnen Venlo zorgt de diversiteit van onderscheidende delen van de gemeente voor vitaliteit en stabiliteit.
  • Door enerzijds langjarig gericht te investeren in een kwalitatief hoogwaardige woonomgeving, maar ook ruimte te maken voor met name de groeiende studentenpopulatie, is de bevolking weer langzaam gaan groeien.
  • Iedereen kan in Venlo wonen. Het wonen in Venlo voorziet in alle treden van de woonladder.
  • Jonge gezinnen vestigen zich bij voorkeur in de kleinere kernen en grote wijken.
  • Wonen in Venlo betekent aantrekkelijk wonen in een groene woonomgeving, goed bereikbaar en met een zo breed mogelijke toepassing van de principes van C2C.
  • Als een paar groene vingers strekt de groene omgeving rondom de stad zich uit tot aan de binnenstad.

  Het versterken van de woon- en leefomgeving is essentieel voor het vasthouden en aantrekken van inwoners. De ambities op het gebied van bevolkingssamenstelling (binden van kenniswerkers) stellen daarbij extra eisen aan de beschikbaarheid van hoogwaardige woonmilieus in stad en regio. Dit betekent dat er te allen tijde een aantrekkelijk gedifferentieerd aanbod van woningen aanwezig (‘op voorraad’) zal moeten. Daarnaast willen we de ruimtelijke kwaliteit van het buitengebied benutten en uitbouwen door samen met onze (regionale) partners te anticiperen op het provinciaal en rijksbeleid op het gebied van erfgoed, groen-, natuur, landschaps- en watersystemen met in 2016 extra aandacht voor het Deltaprogramma (wateropgave).
  Ambities Coalitieprogramma Venlo 2014 - 2018

  Uit het Coalitieprogramma Venlo 2014 – 2018, “Verbinden vanuit Vertrouwen en Verantwoordelijkheid” worden de volgende relevante ambities aangegeven:

  • De schaal van de buurt wordt de ‘leidende schaal’ bij het geven van impulsen aan ontwikkelingen in de leefwereld van onze inwoners.
  • De verantwoordelijkheid voor de besteding van gemeentelijke middelen voor de eigen leefomgeving komt bij de inwoners te liggen. We stellen daartoe buurtbudgetten in.
  • We geven bijzondere aandacht aan een toereikend aanbod van passende en betaalbare woningen voor studenten, starters, ouderen, mensen met een laag inkomen en arbeidsmigranten.
  • We continueren de startersleningen.

  Wat gaan we daarvoor doen?

  Onze ambities reiken verder dan 2016. Om die langere termijn-ambities waar te maken, richten we onze inspanningen in 2016 en de daaropvolgende jaren op de volgende speerpunten.  

  1. Het aantrekkelijk houden van de woon- en leefomgeving (projecten maar ook toezicht en handhaving). Buurt bestuurt.
  2. Het vergroten van de ruimtelijke kwaliteit door het behouden en benutten van erfgoed (monumenten, archeologie, cultuurhistorisch landschap).
  3. Het realiseren van een gevarieerd en passend woningaanbod voor huidige en toekomstige inwoners.
  4. Het instandhouden en verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving (bodem, lucht, geluid, externe veiligheid).

  Bij alle relevante deelpunten hierboven wordt optimaal het gedachtegoed van C2C als drijvende succesfactor voor sterke steden in de samenleving verspreid met als doel Venlo met dit thema blijvend als koploper op de kaart te zetten.
  De nieuwe Erfgoednota zal focussen op behoud en versterking van erfgoed als cruciale factor voor groei en (woon)aantrekkelijkheid van (centrum)steden zoals Venlo (Atlas G50 2015).

  Indicatoren

  Indicator JR 2014 2016 2017 2018 2019
  Bevolkingsontwikkeling 100.428 100.350 100.500 100.650 100.800
  Aantal inwoners van Venlo per ultimo peiljaar (jaarlijks, CBS). Realisatie 2015: per 31 maart. Waarden: groei door studenten: 600 tot 2020.
  Migratiesaldo Venlo 196 125 125 125 125
  Absolute migratiesaldo per ultimo peiljaar (jaarlijks, interne gegevens PDV). Realisatie 2014: cijfer 2013. Streefwaarden vanaf 2016: rekening houdend met studenten.
  Score veiligheid Venlo 7 7 7 7 7
  Schaalscore ‘veiligheid’ als rapportcijfer (tweejaarlijks, Integrale Veiligheidsmonitor). Realisatie 2014: cijfer 2011. Streefwaarden: aanname behoud cijfer.

  Wat mag het kosten?

  Middelen programmma L/B 2015 2016 2017 2018 2019
  Wonen en Leefomgeving Baten 10.857 8.022 1.524 7.433 7.634
  Wonen en Leefomgeving Lasten 23.608 18.527 12.160 18.059 17.969
  Saldo exploitatie -12.751 -10.505 -10.636 -10.626 -10.335
  Onttrekkingen aan reserves Baten 7.473 2.096 2.082 1.779 1.779
  Toevoegingen aan reserves Lasten 4.660 2.120 2.166 1.952 2.224
  Saldo na verekening reserves -9.938 -10.529 -10.719 -10.798 -10.780

  Relevante beleidskaders

  Naast sectorale beleidsvisies en uitvoeringsprogramma’s hebben de volgende kaderstellende documenten een relatie met dit programma:

  • Strategische visie Venlo 2030
  • Strategische visie ‘Regio in balans’
  • Ruimtelijke Structuurvisie
  • Visie Stedelijk Centrum
  • Stadsdeelontwikkelings-, wijk- en dorpsplannen
  • Wijkgericht werken (pilot 2015)
  • Bestemmingsplannen /pilot Omgevingsplan
  • Stad van Actieve Mensen (SAM)

  Relaties met andere programma's

  Dit raad-programma is verbonden met een aantal andere raadprogramma’s, waarbij met name wordt gewezen op de relaties met:

  • programma 06. Economie en toerisme: Venlo als toeristische hotspot
  • programma 07. Sport- en Cultuurbevordering: afstemming met overige culturele voorzieningen
  • programma 09. Verkeer en bereikbaarheid: bereikbaarheid van de kernen en w ijken
  • programma 11. Beheer openbare ruimte: adequaat onderhoud.