9 Verkeer en Bereikbaarheid

  Wat willen we bereiken?

  Strategische doelstelling

  Strategische doelen
  Het realiseren van een verkeersveilige en bereikbare stad en regio

  Tactische doelen

  Tactische doelen

  • Het bereikbaar en verkeersveilig maken en houden van de stad en regio
  • Het bereikbaar houden van de stad en regio door het aanbieden van voldoende parkeervoorzieningen

  De strategische doelstelling van dit programma is “het realiseren van een verkeersveilige en bereikbare stad en regio”.

  Vanuit dit programma wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de hoofdopgaven van de Strategische visie 2030 en meer in het bijzonder aan de daarin benoemde thema’s “Innovatieve en excellente stad” en “Venlo Internationaal” (bereikbaarheid) en “Veelzijdige stad in het groen” (verkeersveiligheid). Hiermee sluit dit programma ook aan op de regiovisie “Regio in Balans”, en dan met name op de thema’s “Innoveren en Vermarkten” (bereikbaarheid) en “Vitale gemeenschappen” (verkeersveiligheid).

  Dit programma sluit primair aan bij het thema “Leefbaarheid in wijken en kernen” in het coalitieprogramma Venlo 2014-2018. Bij het thema “verkeer” wordt het accent gelegd op verkeersveiligheid in wijken en kernen en het fietsen langs de maas. De ambitie van dit college op het gebied van verkeer is in het coalitieprogramma opgenomen in de paragraaf “Infrastructuur in Wijken en Kernen en GVVP ” (D5).

  Dit programma sluit daarnaast ook aan op het “Plan van Aanpak Programma Greenport Venlo” (2014),  dat in teken staat van de ontwikkeling van de Brightlands Campus Greenport Venlo. Het gaat dan met name de lijn “Infrastructuur en faciliteiten” (rail- en bargeterminal en grootstedelijke voorzieningen). Het tweede deel van deze lijn, maakt primair deel uit van het programma “Ontwikkeling  Centrumstad”.  De twee andere lijnen uit het “Plan van Aanpak Programma Greenport Venlo” – “Werklandschap” en “Kennislandschap” zijn primair verbonden aan het programma “Economie en Toerisme”.

  Ambities Strategische Visie 2030

  In het gekozen voorkeursscenario “Venlo kansenstad uit de Strategische Visie worden de volgende voor het programma “Verkeer en Bereikbaarheid” relevante ambities aangegeven:

  • Venlo heeft zich ontwikkeld tot een logistieke ‘hotspot’
  • Een uitstekende multimodale ontsluiting is een doorslaggevende vestigingsfactor
  • De binnenstad is goed bereikbaar, zowel met de auto als met het openbaar vervoer en heeft goede parkeervoorzieningen

  De bereikbaarheid van Venlo en haar woon- en werklocaties is een belangrijke vestigingsplaatsfactor voor bewoners en bedrijven. We profiteren hier als regio optimaal van, met positieve effecten op de aantrekkingskracht voor bedrijven, bezoekers en de werkgelegenheid.
  De belasting van de (boven)lokale infrastructuur zal in de toekomst blijven toenemen, voor zowel weg, water als spoor. In de regio Venlo, waar met logistiek veel geld wordt verdiend, is het noodzakelijk dat de infrastructuur van weg, water en spoor op een nog hoger niveau wordt gebracht. Dit wordt als nationaal belang erkend. Bovendien is bij een afnemend aantal voorzieningen in wijken en dorpen mobiliteit van belang om te voorkomen dat inwoners in een isolement raken. We streven daarom naar een bereikbare, verkeersveilige en toegankelijke stad, zoveel mogelijk op basis van een schoon, duurzaam, stil en veilig mobiliteitssysteem voor personen én goederen. Hiervoor is een robuuste infrastructuur onmisbaar en zullen we het water en spoor beter moeten benutten. De uitdaging daarbij is om de belastende effecten van mobiliteit (o.a. geluidshinder, luchtkwaliteit) in balans te houden met de gewenste kwaliteit van leven.

  Ambities Coalitieprogramma Venlo 2014 - 2018

  Uit het Coalitieprogramma Venlo 2014 – 2018, “Verbinden vanuit Vertrouwen en Verantwoordelijkheid” worden de volgende relevante ambities aangegeven:

  • We verleggen het accent wat betreft verkeersveiligheid naar kernen, wijken en schoolroutes.
  • We trekken oplopend tot € 380.000,- structureel in 2018 aan middelen uit voor het GVVP. Hiermee financieren wij ‘Fietsen langs de Maas’ en basisinvesteringen i.o.m. kernen en wijken.
  • We bezuinigen € 200.000,- op de investeringen in het dynamisch verkeersmanagementsysteem.

  Wat gaan we daarvoor doen?

  Onze ambities reiken verder dan 2016. Om die langere termijn-ambities waar te maken, zijn onze inspanningen in 2016 en de daaropvolgende jaren  gericht op:

  1. Het bereikbaar en verkeersveilig maken en houden van de stad en regio
  2. Het bereikbaar houden van de stad en de regio door het aanbieden van voldoende parkeervoorzieningen

  Om dit te realiseren wordt ingezet op intensieve samenwerking met onze partners.De belangrijkste partners zijn Provincie Limburg, Ministerie van I&M, Rijkswaterstaat, Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg (ROVL), Regionaal Mobiliteitsoverleg Noord-Limburg (RMO), Veilig Verkeer Nederland (VVN), SMART Logistics Centre Venlo, Wijkraden en ondernemersverenigingen in het centrum van Blerick, Tegelen en Arcen.

  Indicatoren

  Indicator JR 2014 2016 2017 2018 2019
  Aantal verkeersslachtoffers 6 4 3 2 1
  Betreft het aantal in het Bestand Geregistreerde Ongevallen in Nederland (BRON) opgenomen ernstige verkeersslachtoffers (ziekenhuisgewonden + doden) per jaar binnen gemeente Venlo. Bron: BRON. Gegevens van voorgaande jaar komen pas in derde kwartaal beschikbaar. Dus zowel 2014 als 2015 zijn ramingen (gelijkgesteld aan 2013). Streefwaarde: 0 (conform ROVL doelstelling “maak van de 0 een punt”, die ook door Venlo wordt omarmd). In 2013 waren er 9 registraties. Er wordt in de raming er van uitgegaan dat het aantal ernstige verkeersslachtoffers niet in één jaar teruggebracht kan worden naar 0. Streefdatum in 2020.
  Oordeel verkeerssituatie, parkeren en parkeeroverlast inwoners 0 7 7 7 7
  Gemiddelde rapportcijfer over beoordeling bereikbaarheid per auto en OV, verkeersveiligheid en parkeren onder inwoners Venlo. Bron: Stadspeiling. Voor 2014 en 2015 zijn geen gegevens beschikbaar. In 2012 is voor het laatst een oordeel gevraagd (7,2). Dat is een kleine verbetering ten opzichte van 2010 (7,1). Gezien beperkte begrotingsruimte voor GVVP en huidige waardering, wordt als ambitie geformuleerd het vasthouden een oordeel van 7,2.
  Oordeel verkeerssituatie, parkeren en parkeeroverlast bezoekers 0 7 7 7 7
  Gemiddelde rapportcijfer over beoordeling bereikbaarheid (per auto en OV) en parkeren onder bezoekers van Venlo. Basis vormt het eenmalige p-onderzoek in 2015 (7,4). Voor 2014 zijn dus geen cijfers beschikbaar. Er zal de komende jaren periodiek een vergelijkbaar p-onderzoek moeten worden ontwikkeld en uitgevoerd om indicator te kunnen monitoren. Gezien beperkte begrotingsruimte voor GVVP vormt handhaving van huidige waardering de streefwaarde. Wel zal door de inzet van o.a. het dynamische verkeersmanagement- en informatiesysteem de doorstroming en klanttevredenheid naar verwachting op dat gebied toenemen.

  Wat mag het kosten?

  Middelen programmma L/B 2015 2016 2017 2018 2019
  Verkeer en Bereikbaarheid Baten 6.685 8.529 8.488 8.490 8.490
  Verkeer en Bereikbaarheid Lasten 7.611 7.353 7.299 7.296 7.306
  Saldo exploitatie -926 1.176 1.189 1.194 1.184
  Onttrekkingen aan reserves Baten 993 0 0 0 0
  Toevoegingen aan reserves Lasten 0 0 0 0 0
  Saldo na verekening reserves 67 1.176 1.189 1.194 1.184

  Relevante beleidskaders

  Naast sectorale beleidsvisies hebben de volgende kaderstellende documenten een relatie met dit programma.

  • Strategische visie Venlo 2030
  • Strategische visie ‘Regio in balans’
  • Ruimtelijke Structuurvisie
  • Ambitiedocument C2C + uitvoeringsprogramma
  • Stad van Actieve Mensen (SAM)

  Relaties met andere programma's

  Dit raad-programma is verbonden met een aantal andere raadprogramma’s, waarbij met name wordt gewezen op de relaties met:

  • programma 06. Economie en Toerisme: Logistieke faciliteiten (water, weg en spoor) en Fietsen langs de Maas
  • programma 08. Ontwikkeling centrumstad: Parkeervoorzieningen
  • programma 10. Wonen en leefomgeving: Veiligheid
  • programma 11. Beheer openbare ruimte: Handhaving parkeren.

  Benadrukt wordt de relatie met de programma’s  6 en 8 vanuit de samenhang tussen de lijnen “Werklandschap”, “Kennislandschap” en “Infrastructuur en faciliteiten” uit het Plan van Aanpak Programma Greenport Venlo.