Participatie & Werkgelegenheid

  Het meerjarig budgettair kader voor programma 3 ziet er na verwerking van alle voorstellen als volgt uit.

  Programma 03: Participatie & werkgelegenheid

  Budgettair kader

  2016

  2017

  2018

  2019

  Baten inclusief mutatie reserves

  Stand ontwerpbegroting 2015

  38.544

  38.544

  38.544

  38.544

  Raadsbesluiten na vaststelling begroting

  6.873

  6.386

  6.386

  6.386

  Actuele stand baten

  45.417

  44.930

  44.930

  44.930

  Nieuwe ontwikkelingen

  -3.114

  -3.345

  -3.361

  -3.361

  Totaal baten ontwerpbegroting 2016-2019

  42.303

  41.585

  41.569

  41.569

  Lasten inclusief mutatie reserves

  Stand ontwerpbegroting 2015

  77.152

  76.054

  75.146

  75.146

  Raadsbesluiten na vaststelling begroting

  6.086

  5.132

  5.132

  5.132

  Actuele stand lasten

  83.239

  81.186

  80.278

  80.278

  Nieuwe ontwikkelingen

  -1.951

  -2.091

  -2.040

  -2.764

  Totaal lasten ontwerpbegroting 2016-2019

  81.288

  79.095

  78.239

  77.514

  Saldo ontwerpbegroting 2016-2019

  -38.985

  -37.510

  -36.670

  -35.945

  Toelichting nieuwe ontwikkelingen
  Als gevolg van de meicirculaire 2015 dalen de inkomsten vanuit het Rijk met betrekking tot het Sociaal domein. Enerzijds wordt dit veroorzaakt door dalende macrobudgetten, anderzijds wordt dit veroorzaakt door de overgang van historisch naar objectief verdeelmodel. Hierdoor zijn minder middelen beschikbaar voor dit programma.

  Met ingang van 1 januari 2015 is de specifieke uitkering educatie ingevoerd, die ten behoeve van de educatietaak van gemeenten in een betreffende regio wordt verstrekt aan de contactgemeente. De uitkering educatie is opgenomen in de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB). Het educatiebudget dient besteed te worden aan opleidingen overige educatie van de WEB (opleiding Nederlandse taal en rekenen). Als contactgemeente ontvangen wij middelen om een kwantitatief voldoende aanbod van opleidingen binnen de regio te verzorgen. Het gaat om een bedrag van ruim € 1 miljoen. Deze middelen worden doorbetaald aan de regio gemeenten en het ROC.

  Daarnaast is in dit programma de bezuiniging op ZZP-ers met een hoog partnerinkomen ter hoogte van € 100.000 verwerkt.