7 Sport- en Cultuurbevordering

  Inleiding

  In het programma Sport- en Cultuurbevordering wordt het kader beschreven voor de inspanningen die de gemeente  ten aanzien van de sportieve en culturele ontplooiing van haar inwoners verricht. Dit is schematisch weergegeven in de doelenboom in de volgende paragraaf.

  Wat willen we bereiken?

  Strategische doelstelling

  Strategische doelen
  Het leveren van een positieve bijdrage aan de kwaliteit bam leven van onze inwoners

  Tactische doelen

  Tactische doelen

  • Het bevorderen van deelname aan sport en bewegen
  • Het behouden en waar nodig versterken van een adequate sportieve omgeving
  • Het bevorderen van de (passieve en actieve) deelname aan kunst en cultuur

  Het leveren van een positieve bijdrage aan de kwaliteit van leven van onze inwoners.

  Uitgaande van de niveaus van samensturing [1] behoort de invulling van de doelstelling in hoge mate tot het niveau 1 en beperkt tot niveau 2. Met andere woorden: voor de realisatie van de doelstelling is slechts een beperkte, voornamelijk faciliterende, rol voor de gemeente weggelegd.
  De  resultaten op deze strategische doelstelling worden met een drietal effectindicatoren gevolgd.

  [1] Zie programma 3 Participatie

  Wat gaan we daarvoor doen?

  Onze ambitie voor dit programma, zoals geformuleerd in de strategische doelstelling,  reikt verder dan 2016. Maar om die ambitie op de lange termijn te kunnen waarmaken, worden in 2016 de hierna genoemde  concrete inspanningen geleverd.

  Het bevorderen van deelname aan sport en bewegen
  Ook in 2016  wordt invulling gegeven aan de opgave uit de Sportvisie 2013-2018 en wordt ingezet op:

  • De open sportvereniging die naast vitaal ook maatschappelijk betrokken is; sportverenigingen worden, daar waar dit nodig is, ondersteund in de groei naar dit open karakter;
  • Het stimuleren van groepen mensen (inactieven, met gezondheidsachterstand, met een beperking, met afstand tot de arbeidsmarkt, met een minimuminkomen)  om mee te doen aan de samenleving door te sporten en te bewegen al dan niet in verenigingsverband of gekoppeld aan het concept Huis van de Wijk;
  • Het daar waar nodig faciliteren en stimuleren van de inzet van het Jeugdsportfonds Venlo zodat meedoen aan sport voor iedere jeugdige mogelijk wordt;
  • Het herijken van de subsidieregels op het gebied van sport, cultuur, welzijn, zorg en jeugd. Daarbij is de inzet om waarderingssubsidies om te buigen in de  richting van een stimuleringssubsidie;
  • Het geven van een impuls  aan het imago en de profilering van Venlo en daarmee van de regio en het leveren van een bijdrage  aan de kwaliteit van leven en wonen in de regio. Hierbij wordt ingezet op het versterken van de regionale samenwerking op gebieden  waar dat een toegevoegde waarde heeft. Bijvoorbeeld verenigingsondersteuning en het faciliteren van het sporten en bewegen voor mensen met een beperking. Vanaf 2016 wordt in dit kader gewerkt op basis van een nieuw Regioplan dat een reikwijdte heeft tot en met 2019.
  • Een specifiek programma om meer Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) te krijgen samen met partners in onderwijs, verenigingen, bedrijfsleven en de wijk.

  De doelstelling en de te realiseren effecten die met behulp van sport en bewegen kunnen worden gerealiseerd, worden beschreven in verschillende raadsprogramma’s. Voor het bereiken van deze effecten is soms de gemeente zelf aan zet. De betreffende gemeentelijke afdeling, bijvoorbeeld de afdeling Sportbedrijf, bepaalt dan zelf op welke wijze de effecten worden bereikt.

  Het behouden en waar nodig versterken van een adequate sportieve omgeving
  Vanaf 2016 wordt verder invulling gegeven aan de Sportvisie 2013-2018 met de volgende activiteiten:

  • Het  meer betrekken van verenigingen bij het onderhoud en beheer van accommodaties en deze verenigingen(naar vermogen) verantwoordelijk maken voor dit onderhoud en beheer;
  • Het waar mogelijk verkennen van mogelijkheden om naast  het voortgezet ook het primair onderwijs te interesseren meer gebruik te maken van bestaande sportieve omgevingen en het ‘sturen’ op de samenwerking tussen, en clustering van, verenigingen waardoor de bezetting van  accommodaties wordt vergroot;
  • Het herijken van het tarievenbeleid (o.a. grotere transparantie);
  • Het verkennen van de mogelijkheden om sportaccommodaties om niet ter beschikking te stellen aan verenigingen. Hierdoor zouden dan bijvoorbeeld  subsidies kunnen vervallen waarbij verenigingen een haalbare tegenprestatie dienen te  leveren (‘open sportparken’).  

  Sportieve omgevingen en open sportparken zijn een goede optie om  het bewegingsonderwijs  op basisscholen  te intensiveren (van 2 naar 3 uur per week; wens van het rijk). Ook  een veilige en uitnodigende omgeving  is steeds belangrijker voor sporten en bewegen, bijvoorbeeld in de vorm van fiets- en wandelpaden en sport- en speelmogelijkheden in de openbare ruimte.

  Het bevorderen van de (passieve en actieve) deelname aan kunst en cultuur
  De uitvoering van  de cultuurnota ‘Focus, samenhang en samenwerking. Herijking cultuurbeleid gemeente Venlo 2015’ is gericht op het  bevorderen van de passieve en actieve deelname aan kunst en cultuur in de wijk. Het uiteindelijke doel is het stimuleren van  maatschappelijke participatie en individuele ontplooiing van onze burgers.

  In 2016 wordt ingezet op:

  • Het ondersteunen van verenigingen. Cultuurverenigingen, scoutingorganisaties en jeugdclubs verschillen in de basis niet van sportverenigingen. Zij  lopen vaak tegen gelijksoortige organisatorische problemen aan als het gaat om financiën, beleid of vrijwilligers. Extra aandacht wordt besteed aan het ondersteunen van verenigingen op deze terreinen;
  • Het stimuleren van  culturele initiatieven in, door en voor  de wijk(en);
  • Het bevorderen van cultuurparticipatie in de wijk door het  ondersteunen van (culturele) verenigingen. Hiervoor wordt o.a. het  concept Huizen van de Wijk als aangrijpingspunt gezien. Het Kunstencentrum Venlo en de  Bibliotheek spelen een belangrijke rol  bij het stimuleren en ondersteunen van cultuur(participatie). De Bibliotheek ontwikkelt zich als partner van Huizen van de Wijk. De cultuurcoaches van Kunstencentrum Venlo hebben het initiatief genomen om culturele initiatieven in de wijk op te zetten en aan te jagen (‘cultuur in de buurt’);
  • Het opstellen van een culturele kaart. Met deze kaart wordt inzicht gegeven in de veelheid aan culturele initiatieven in de Venlose wijken. Daarnaast wordt bij burgers geïnventariseerd welke initiatieven nog worden gemist;
  • Het inzetten van het Jeugdcultuurfonds Venlo waar dat noodzakelijk is  zodat meedoen aan cultuur voor iedere jeugdige mogelijk is;
  • Het herijken van de subsidieregels op het gebied van sport, cultuur, welzijn, zorg en jeugd. Daarbij is de inzet om waarderingssubsidies om te buigen in de  richting van een stimuleringssubsidie;
  • Het ondersteunen en faciliteren van cultuurverenigingen, scouting en jeugdclubs  om verbindingen aan te gaan;
  • In de Gezamenlijke Beleidsagenda Cultuur is het onderwerp Cultuur in de Wijk benoemd  tot één van de vijf speerpunten van deze  agenda. In het kader van deze agenda wordt samengewerkt met wijkbewoners aan culturele projecten met thema’s uit de directe leefomgeving en aangedragen door wijkbewoners zelf: community arts. Het doel is om hiermee op wijkniveau bij burgers belangstelling te wekken  voor (een bezoek aan) de stedelijke cultuurprogramma’s (musea, podia, festivals enz.);
  • Het investeren in en het versterken van de verbinding tussen cultuur en onderwijs, cultuur en jeugd, cultuur en dagbesteding, cultuur en welzijn en cultuur en gezondheid.

  Indicatoren

  Indicator JR 2014 2016 2017 2018 2019
  Aandeel inwoners dat voldoet aan de NNGB-norm 0 46 48 50 52
  Over 2014 zijn geen gegevens beschikbaar omdat er geen stadspeiling is uitgevoerd.
  Aandeel inwoners dat minder dan één keer per week contact heeft met niet-huisgenoten (vereenzaming) 0 0 0 0 0
  Over 2014 zijn geen gegevens beschikbaar omdat er geen stadspeiling is uitgevoerd.
  Somscore op de gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven (EQ5D) 0 0 0 0 0
  Over 2014 zijn geen gegevens beschikbaar omdat er geen stadspeiling is uitgevoerd.

  Wat mag het kosten?

  Middelen programmma L/B 2015 2016 2017 2018 2019
  Sport- en Cultuurbevordering Baten 2.685 2.812 2.824 2.823 2.823
  Sport- en Cultuurbevordering Lasten 13.132 11.954 11.537 11.049 11.004
  Saldo exploitatie -10.447 -9.141 -8.713 -8.226 -8.181
  Onttrekkingen aan reserves Baten 1.862 32 32 32 32
  Toevoegingen aan reserves Lasten 0 75 75 75 75
  Saldo na verekening reserves -8.585 -9.184 -8.756 -8.269 -8.224

  Relevante beleidskaders

  De volgende  documenten hebben een relatie met dit programma:

  • Strategische visie ‘Regio in Balans’;
  • Strategische visie Venlo 2030;
  • Sociale Structuurvisie Venlo 2022 ‘Ik ken jouw naam, jij de mijne. Samen zijn wij Venlo’;
  • Coalitieprogramma ‘Verbinden vanuit Vertrouwen en Verantwoordelijkheid’;
  • Cultuurnota ‘Focus, samenhang en samenwerking. Herijking cultuurbeleid gemeente Venlo 2015’;
  • Nota Lokaal Gezondheidsbeleid gemeente Venlo ‘Goede gezondheid, gedeelde zorg’;
  • Sportvisie Venlo 2013-2018 ‘Samen sporten, samen leven’.

  Relaties met andere programma's

  Het programma Sport- en Cultuurbevordering heeft relaties met een aantal andere programma’s:

  • Programma 3 Participatie en Werkgelegenheid (het naar vermogen deelnemen aan de samenleving);
  • Programma 4 Zorg en Welzijn (goede gezondheid en welbevinden  vermindert de vraag naar ondersteuning en zorg);
  • Programma 5 Onderwijs en Jeugd (bewegingsonderwijs en het niveau van sportieve voorzieningen die ook door de inwoners en verenigingen gebruikt kunnen worden, persoonlijke ontwikkeling);
  • Programma 8 Ontwikkeling Centrumstad (culturele infrastructuur);
  • Programma 10 Wonen en Leefomgeving (een veilige en uitnodigende omgeving, de vrije sport infrastructuur).