Organisatieontwikkeling

  In deze paragraaf wordt kort ingegaan op een aantal korte en lange termijnontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de organisatie inrichting en organisatie-ontwikkeling.

  Regionale samenwerking
  Als centrumstad willen we een verbindende rol vervullen in de regio. Met de gemeenten in de regio willen we de gezamenlijke opgaven voor de toekomst aanpakken waarbij we als centrumstad een trekkersrol vervullen. Dit betekent dat we op het gebied van bedrijfsvoering samenwerkingsverbanden stimuleren. In 2016 wordt verder gebouwd aan de ict samenwerking met Roermond en Weert. De organisatorische entiteit is in 2016 gereed zodat de deelnemende gemeenten vanuit deze structuur op het gebied van ict worden ondersteund. Aan deze ondersteuning liggen dienstverleningsovereenkomsten ten grondslag.
  Met de gemeente Venray is in 2015 verkend of er mogelijkheden zijn om intensiever samen te werken. Zowel bestuurlijk als ambtelijk hebben we geconcludeerd dat dit mogelijk en kansrijk is. Op basis van de opgestelde business cases zal de samenwerking verder vorm krijgen.
  Concreet voor de bedrijfsvoering wordt het opzetten van een Shared Service Center verder onderzocht. Het gezamenlijk uitvoeren van bijvoorbeeld financiële administratie en personeelsadministratie zijn mogelijkheden om onder te brengen binnen een Shared Service Center. Van belang is welke organisatievorm wordt gekozen en welke quick wins er kunnen worden gemaakt zodat de samenwerking ook tastbaar wordt. Het gezamenlijk inzetten van medewerkers en het financieel beheer en beleid afstemmen worden als quick wins gezien.
  In 2016 zal besluitvorming plaatsvinden over de reikwijdte en organisatievorm van het Shared Service Center.            

  Verhuizing naar nieuw stadskantoor
  De verhuizing naar het nieuwe stadskantoor in 2015 heeft gevolgen voor de werkwijze van ons personeel. Minder papier, flexwerken en een grotere flexibiliteit ten aanzien van het vervullen van tijdelijke opdrachten en projecten. Onze organisatie dient daarvoor toegerust te zijn, zowel wat betreft instrumentarium als mentaal. Daartoe hebben we de afgelopen jaren al belangrijke stappen gezet. Een deel van ons personeel is sinds juli 2014 werkzaam in het prachtige Nedinsco complex waar het nieuwe concept wordt toegepast. Ervaringen, knelpunten en kansen worden gebruikt voor toepassing binnen het nieuwe stadskantoor.

  Management Development
  Op weg naar de vorming van een netwerkorganisatie zal de rol van de teamleiders steeds belangrijker gaan worden. Het is de managementfunctie die het dichtste bij de medewerker staat. De invulling van de functie in de praktijk is nu echter zeer verschillend. Té verschillend. Soms ligt er veel nadruk op de inhoud. Daar hebben we immers onze medewerkers voor, en het in hun kracht zetten van die medewerkers is bij uitstek belegd in de rol van de teamleider. De HRM-portefeuille is het belangrijkste taakonderdeel van de teamleider.
  Talent herkennen, ondersteunen en doen ontwikkelen. Makelaar van menselijke kennis en talenten omdat we naar een netwerkorganisatie gaan en mensen ingezet worden waar ze nodig zijn. De teamleider als de spil van de mobiliteit die nodig is om van Venlo een wendbare organisatie te maken die past in een omgeving die nooit (meer) stil staat.
  Eén rol, waarbij wel verschillende rolinvullingen mogelijk zijn.
  Om in beeld te brengen wat de beste match is tussen teams en teamleiders gaan we ontwikkelassessments voor teamleidersen teamscans inzetten. Als uitgangspunt hanteren we daarbij de nieuwe besturingsfilosofie en het nieuwe managementconcept. We gaan onderzoeken in welke fase een team zich bevindt, en welke teamleider daar het beste bij past.