Ontwikkeling kapitaallastenplafond

  Sinds de vaststelling van de Kadernota 2014-2017 wordt een apart integraal afwegingskader gehanteerd voor de onrendabele investeringen. Nieuwe onrendabele investeringen (zowel vervanging als uitbreiding) moeten passen binnen de ruimte die daarvoor meerjarig ter beschikking is gesteld door de Raad. Het hanteren van een strikter onderscheid tussen de afwegingen binnen de exploitatiebegroting (de gewone lasten en baten per jaar) en het zogenaamde meerjaren investeringsprogramma (MIP) moet de afwegingen binnen de eigen afwegingskaders zorgvuldiger laten verlopen.

  Er zijn een aantal oorzaken aan te wijzen voor bovenstaande mutatie:

  • Separate Raadsbesluiten:

  Bij Raadbesluit 2014-74 is onder andere de financiële inbreng van de gemeente Venlo in de regionale samenwerking ICT noord en midden Limburg uitgewerkt en vastgesteld. De kapitaallasten betreffende de investeringen ICT zijn ingebracht in deze gemeenschappelijke regeling. Aangezien dit voordeel op kapitaallasten niet ingezet kan worden voor nieuwe investeringen, wordt het kapitaallastenplafond hiermee verminderd.

  • Mutaties als gevolg van voorstellen begroting 2016-2019:

  Het kapitaallastenplafond ondergaat wijzigingen als binnen het kapitaallastenplafond kapitaallasten niet beschikbaar worden gehouden voor nieuwe investeringen maar worden ingezet voor andere doeleinden. Voorbeelden hiervan zijn:

   • Het ondersteunende systeem van het Klantgeleidingssysteem dient te worden geactualiseerd. Dit ondersteunende systeem zal worden geleased in plaats van worden aangeschaft. Het krediet Klantgeleidingssysteem wordt zodoende verlaagd en het structureel voordeel op de  kapitaallasten wordt ingezet voor de jaarlijkse externe kosten van het systeem.
   • Door de verlaging van een GVVP krediet ontstaat er een structureel voordeel op de kapitaallasten. Dit voordeel wordt ingezet ter invulling van de taakstelling dynamisch verkeersmanagement.

  Een andere oorzaak is een éénmalige extra afschrijving van activa met maatschappelijk nut in 2015 en 2016 door inzet van de beschikbare ruimte kapitaallastenplafond 2015 en 2016. Het gevolg is een structureel voordeel wat wordt ingezet voor de verlaging van de structurele kapitaallasten.
  Het kapitaallastenplafond wordt in 2015 en 2016 incidenteel verhoogd met het bedrag van deze extra afschrijving.