Conclusie ratio weerstandscapaciteit

  Op basis van het beleid omschreven in de vorige paragraaf is de ratio weerstandscapaciteit voor gemeente Venlo berekend. Allereerst is een integrale ratio berekend en vervolgens is deze gespecificeerd in een ratio weerstandscapaciteit voor de Algemene Dienst en een ratio weerstandscapaciteit voor het Grondbedrijf.

  Conclusie integrale ratio weerstandscapaciteit
  Algemene Dienst en Grondbedrijf

  De integrale ratio weerstandscapaciteit bedraagt 0,82 in het jaar 2016, oplopend naar 1,25 in het jaar 2019. Dit betekent, rekening houdend met de kans van optreden en omvang van de gekwantificeerde restrisico’s, dat de gemeente Venlo in 2016 en 2017 over onvoldoende weerstandsvermogen beschikt om in de benodigde weerstandscapaciteit te voorzien. In 2018 herstelt dit zich echter tot boven de vastgestelde streefwaarde van 1,0. De stijging in de ratio vanaf 2018 heeft te maken met het geprognosticeerde positieve resultaat van de grondexploitatie Trade Port West.

  Vergeleken met de waardes van de weerstandsratio's in de begroting 2015  valt de ratio weerstandscapaciteit in de begroting 2016 lager uit. Dit heeft met name te maken met de lage waarde van de ratio weerstandscapaciteit van het Grondbedrijf, veroorzaakt door een toename van risico's rondom de grote projecten en door een afname van de algemene grondreserve.  

  Op basis van de door de raad vastgestelde uitgangspunten voor risicomanagement kan uit bovenstaande geconcludeerd worden dat de hoogte van de optelsom van de post onvoorzien, de bestemmingsreserves en de algemeen vrij besteedbare reserve niet toereikend is om de huidige risico’s t/m 2017 af te dekken. Dit betekent dat voor deze jaren niet aan de streefwaarde van 1,0 voldaan wordt. Gelet op de hoogte van de ratio vanaf 2018 kan wel geconcludeerd worden dat vanaf 2018 de verwachting bestaat dat weer voldoende weerstandscapaciteit aanwezig is om de verwachte risico’s af te dekken.

  Conclusie weerstandscapaciteit Algemene Dienst

  De ratio Weerstandscapaciteit voor de Algemene Dienst loopt in de begroting 2016-2019 op van een ratio van 3,72 in 2016 tot een ratio van 5,37 in 2019. Deze waardes zijn ruim hoger dan de vastgestelde minimum waarde van 1,0. Geconcludeerd kan worden dat de beschikbare weerstandscapaciteit van de Algemene Dienst (exclusief risico’s grondexploitaties) ruim voldoende is om de financiële gevolgen bij effectuering van de risico’s op te vangen. De risico's van de Algemene Dienst zijn in paragraaf 5.3.5 verder toegelicht.
  Vergeleken met de waardes van de weerstandsratio Algemene Dienst in de begroting 2015 en de jaarrekening 2014 vallen de waardes van deze ratio in de begroting 2016 een stuk hoger uit. Dit wordt met name veroorzaakt doordat een groot aantal risico's in de begroting 2016 zijn vervallen. Daarnaast is bij enkele risico's de kans van optreden of de netto impact naar beneden bijgesteld. Dit heeft ertoe geleid dat de benodigde weerstandscapaciteit behoorlijk is verlaagd. Daarnaast valt op dat de beschikbare weerstandscapaciteit in de jaren 2018 en 2019 stijgt, vanwege het feit dat de begrotingsoverschotten in 2018 en 2019 zijn ingezet ter versterking van het weerstandsvermogen.

  Conclusie weerstandscapaciteit Grondbedrijf

  De ratio weerstandscapaciteit van het Grondbedrijf loopt in de begroting 2016-2019 op van een ratio van 0,15 in 2016 tot een ratio van 0,30 in 2019. Dit betekent dat de beschikbare weerstandscapaciteit (algemene grondreserve) niet toereikend is om de voor de grondexploitaties gekwantificeerde risico’s af te dekken.
  Vergeleken met de waardes van de weerstandsratio in de begroting 2015 en de jaarrekening 2014 valt de ratio weerstandscapaciteit van het Grondbedrijf in de begroting 2016 een stuk lager uit. Dit wordt o.a. veroorzaakt doordat de risico's van het Grondbedrijf zijn toegenomen ten opzichte van de begroting 2015. Belangrijkste risico's van het Grondbedrijf betreffen de risico's rondom de grote projecten (Frederik Hendrik Kazerne en Q4).
  Tegelijkertijd is de beschikbare weerstandscapaciteit van het Grondbedrijf in de begroting 2016 lager (met name in 2016 en 2017) vergeleken met de vorige boekwerken. Dit laatste wordt vooral veroorzaakt door een afwaardering van "De commissaris".
  De stijging van de weerstandscapaciteit van 2017 naar 2018 wordt veroorzaakt door het geprognosticeerde positieve resultaat van de grondexploitatie Trade Port West. Deze grondexploitatie kan naar verwachting geheel of gedeeltelijk worden afgesloten in 2018.
  De beschikbare weerstandscapaciteit van het Grondbedrijf (de waarde van de algemene grondreserve)  komt in deze paragraaf niet exact overeen met de waarde in de paragraaf Grondbeleid. Dit vanwege de verschillende peildata die als uitgangspunt worden gebruikt (peildatum 31-12-2015 in paragraaf grondbeleid  versus peildatum 31-12-2016 in paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing).