Inleiding

  Een van de voorgeschreven paragrafen voor de begroting en het jaarverslag is de paragraaf verbonden partijen. Deze verplichting volgt uit het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). De daarbij behorende definitie van verbonden partijen is als volgt beschreven:

  ‘Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de provincie onderscheidenlijk de gemeente een bestuurlijk én financieel belang heeft.’

  Binnen deze definitie valt bijvoorbeeld niet een subsidierelatie, aangezien de gemeente niet in het bestuur vertegenwoordigd is. Gelet echter op de hoogte van de verstrekte subsidie, of de rol die de partner speelt in het maatschappelijk belang, maken ze wel deel uit van deze paragraaf.

  Maatschappelijke partners spelen dan ook een belangrijke rol in de realisatie van de doelen van de gemeente Venlo. Of het nu op sociaal-maatschappelijk vlak is of ruimtelijk-economisch, er kunnen verschillende redenen zijn om een relatie met een andere partij aan te gaan. In de nota sturing en control maatschappelijke partners worden deze uiteengezet in verschillende doelen en ondervangt de algemene visie op de maatschappelijke partners:

  ·            Het ontwikkelen van een maatschappelijk initiatief. Het voortouw nemen in het organiseren van maatschappelijk draagvlak, dan wel om een concrete uitvoeringsactie. Voorbeelden zijn organisaties in het kader van C2C, stedelijke vernieuwing en duurzame gebiedsontwikkeling.
  ·            Het ondersteunen van een maatschappelijk initiatief. Bij de ondersteuning van een maatschappelijk initiatief heeft een maatschappelijke partner het voortouw genomen voor het realiseren van een publieke taak of is er voor de uitvoering van een publieke taak voldoende maatschappelijk draagvlak ontstaan. De gemeente richt zich dan op ondersteuning en het beschikbaar stellen van kennis en middelen.
  ·            Het organiseren van bestuurlijk draagvlak. Er zijn situaties waarbij het primair gaat om het creëren van bestuurlijke samenwerking voor het voeren van gemeenschappelijk beleid.

  ·            Schaalvergroting vanuit oogpunt van doelmatigheid. Dit is een belangrijke drijfveer voor het ontstaan van gesubsidieerde uitvoeringsorganisaties zoals de WAA-groep.

  ·            Het wederzijds met partners benutten van elkaars kennis, netwerk, systemen, geld, vastgoed, etc. De middelen van maatschappelijke partners en gemeentelijke middelen kunnen elkaar aanvullen en versterken. Het verkrijgen van toegang tot elkaars middelen is dan een belangrijk motief om een samenwerking te creëren of aan te gaan. Voorbeelden: Klavertje 4, de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW).
  ·            Het spreiden van risico’ s. De samenwerking met maatschappelijke partners kan gericht zijn op het risicospreiding. Voorbeelden zijn de oprichting van Villa Flora of de risicoafdekking door het aandeel in de Claim Staat Vennootschap.
  ·            Optimaliseren financieel c.q. fiscaal rendement. In een aantal gevallen kan het aangaan of het in standhouden van een samenwerking ook het optimaliseren van financieel of fiscaal rendement tot doel hebben. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het aandeelhouderschap van de Bank Nederlandse Gemeenten, Enexis BV, maar ook de Claim Staat Vennootschap.

  ·            In een enkel geval is er ook een wettelijk verplichting zoals onder andere de multidisciplinaire taken gericht op rampenbestrijding bij de Veiligheidsregio.

  De verschillende maatschappelijke partners worden weergegeven in onderstaande tabel en zijn verdeeld op lichte of zware maatschappelijk partners. Deze classificatie wordt gegeven door de verantwoordelijke afdeling. Het onderscheid tussen zwaar en licht heeft betrekking op maatschappelijke, bestuurlijke en financiële risico’s die worden gelopen. In de lijst wordt per partner, via een paginanummer, verwezen naar de corresponderende informatie in de digitale bijlage maatschappelijke partners. Deze is geplaatst op internet en bereikbaar via navolgende link: https://www.venlo.nl/middelen